VAS Forum has retired! VIS Forum continue!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Như các bạn đă biết! VAS Forum đă chính thức ngừng hoạt động do hệ thống LUSENET đă ngưng hỗ trợ các forum trên greenspun.com server. Với ḷng nhiệt thành và cố gắng bạn Kẻ Sĩ Bắc Hà đă tạo ra 1 forum mới để tiếp tục tạo 1 nhịp cầu để thanh niên VN chúng ta cùng nhau thảo luận tới các vấn đề dân chủ, tự do và nhân quyền cho đất nước. Kính mời các bạn cùng tiếp tục tham gia thảo luận tại địa chỉ sau

http://vietnamese-international-forums.com/vis_forums/

-- VAS Mod (vasgatekeeper@yahoo.com), March 15, 2005

Moderation questions? read the FAQ