Co*` DDo? Sao Va`ng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

CỜ ĐỎ SAO VNG

Cờ đỏ sao vng của đảng ta (*)
Nhn dn đi iả vc v nh
Cầu tiu lăng bc ngồi ln xả
Phấn khởi ht bi "Tiến qun ca"

Bc nằm lu qu bỗng li ra
To bn kinh nin muốn chữa m
Bụng teo đt bẹp tiền đu trả
Ối do chữa mẹo ny tốt nha

Khẩn trương vi bi cho qua loa
Lấy chi chi đt thi qu h
Cờ đỏ sẵn bn, cười nghing ngả
X từng mảnh vụn vt tối đa

Lm xong "nghĩa vụ" sướng hết ga
Cm ơn bc đảng đ cho qu
Cờ đỏ sao vng tiu vi l
To bn khng cn ...oh la la !

(*) theo truong-chi v Hoa Mộc Lan


-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 14, 2005

Answers

MỜI QU VỊ VO THĂM TRANG www.fotobelize.com Share Your Photos with the World C CỜ ĐỎ SAO VNG NỮA

-- (tosu_cs@yahoo.com), March 15, 2005.-- Tendulka (master@tendulka.com), March 15, 2005.

Moderation questions? read the FAQ