Viet Cong nam vung tren forum nay ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tai sai forum nay viet bay ba khong ? khong le nguoi viet chong cong dot nat den the ? chu nghia khong giong nguoi mien nam, co le giong may ong viet cong nam vung, muon pha cong dong nguoi viet hai ngoai.

-- (hochi@yahoo.com), March 06, 2005

Answers

 1. Cô giáo phải bán bia ôm. Ôm phải học tṛ, ăn nói sao đây ?!
 2. Tiếc thay cây quế c̣n soan. Để cho đám mọi Đài Loan nó trèo
 3. T́m em như thể t́m chim Chim bay biển Bắc, anh t́m biển Đông T́m làm chi để mất công Đài Loan, Hàn Quốc em dông mất rồi !
 4. trách ai sinh thứ họ Hồ Để cho cả nước như đồ vất đi
 5. Bác Hồ đại trí, đại hiền Chơi Minh Khai chán, gả liền Hồng Phong Minh Khai phận gái chữ ṭng Bác Hồ sái nhất, Hồng Phong sái nh́
 6. Ông Đồng, ông Duẩn, ông Chinh. V́ ba ông ấy dân ḿnh lầm than
 7. Trường Chinh, Lê Duẩn, Văn Đồng Cả ba đồng ḷng giết chết con tôi
 8. Trường Chinh, Lê Duẩn, Văn Đồng Ba thằng cùng béo, vặt lông thằng nào ? - Vặt lông cả đám cho tao
 9. Ngày xưa đại tướng cầm quân. Ngày nay đại tướng cầm quần chị em

  Khi xưa trấn thủ lưu đồn. Bây giờ đại tướng trấn L... chúng em

 10. Giỏi a đồng chí Đỗ Mười. Lớp ba chưa đỗ đă ngồi Bí Thư

 11. Vẻ vang thay lănh tụ ta. Đem dân xuất khẩu bán ra nước ngoài
 12. Ngày xưa giặc Pháp mộ phu. Ngày nay Đảng bán dân ngu lấy tiền! Đảng ta là đảng cầm quyền Đảng bán ruộng đất lấy tiền Đảng tiêu

 13. Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa. Cúi đầu dâng đảo Trường Sa cho Tầu
 14. Tiên sư Cộng Sản Việt Nam. Cuối đời bán cả giang san nước nhà !
 15. Dịch heo nối tiếp dịch gà. Bao giờ dịch Đảng cho bà con vui

 16. Bao giờ Hồ cạn, Đồng khô Chinh rơi, Giáp rách, cơ đồ mới yên-- Ca dao VN (khoaimi@yahoo.com), March 07, 2005.

Someone is paranoid. Too much of garbage saying. You want to fight for freedom and liberty for 80,000,000. Vietnameses who are still living in Viet Nam.

-Ask yourself What have you done to help the cause, instead of you yourself fall in a trap that the Communist laying out there to trip you?

-Or you yourself a member of communist party try to emulate like the VNCH?

-I can say out loud that you are blind and deaf severely. You have made fun of yourself at VAS board. keep doing the stupid showing and the Viewers continue to regard you as one of an idiot around here

-- (Funny @ Funny.Fan), March 07, 2005.


-- (Funny @ Funny.Fan), March 07, 2005 ngu như chó.-- (hahahehe@yahoo.com), March 07, 2005.

pdrr jesus this thread is hilarious!

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), March 07, 2005.

Moderation questions? read the FAQ