Bến Ninh Kiều xưa và nay

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ngày xưa khi qua bến Ninh Kiều, cái món ăn ngon nổi tiếng ở đây là 'vịt nấu chao với khoai môn' (đậc sản ??!!). Ngày nay th́ sau 30 cách mạng vô sản năm ăn nên làm ra bến Ninh Kiều ngày nay đă nổi tiếng với hai câu thơ sau:
Chiều chiều ra bến Ninh-Kiều, Dưới chân tượng Bác, đĩ nhiều hơn dân !
Buồn thiệt !!!

-- Độc Ẩm Cũng Thú !? (lairaibasoi@yahoo.com), March 05, 2005

Answers

Response to Bến Ninh Kiều xưa vĂ  nay

CA DAO MO+'I CU?A NU+O+'C CO^.NG HO`A XA~ HO^.I CHU? NGHI~A VIE^.T NAM

1\. Vie^.t Nam co' mo^.t o^ng gia` Ra^u da`i, to'c ba.c te^n la` Chi' minh O^ng hay uo^'ng ru+o+.u mo^.t mi`nh Khi buo^`n la.i ru? Tru+o+`ng Chinh uo^'ng cu`ng Say su+a o^ng no'i lung tung: "Vie^.t Nam mi`nh se~ sa'nh cu`ng na(m cha^u!" - Na`y o^ng, chuye^.n a^'y co`n la^u!

2\. Nam Ky` Kho+?i Nghi~a tie^u Co^ng Ly' DDo^`ng Kho+?i vu`ng le^n ma^'t Tu+. Do

3\. De'p ra^u da^~m na't ddo+`i son tre? No'n tai be`o che khua^'t ne?o tu+o+ng lai

4\. Chim xa ru+`ng co`n thu+o+ng ca^y nho+' co^.i Vie^.t Co^.ng ve^` tha`nh la`m to^.i da^n ta

5\. Na(m ddo^`ng ddo^?i la^'y mo^.t xu Tha(`ng kho^n ddi ho.c, tha(`ng ngu la`m tha^`y

6\. Ba('t phanh tra^`n pha?i phanh tra^`n Cho may-o^ mo+'i ddu+o+.c pha^`n may-o^

7\. Tu+` khi ta co' Ba'c Ho^` nha^n da^n cha(?ng ddu+o+.c a(n no nga`y na`o

8\. Lu+o+ng cho^`ng, lu+o+ng vo+., lu+o+ng con DDi ba buo^?i cho+. chi? co`n lu+o+ng ta^m Lu+o+ng ta^m ddem cha(.t ra ha^`m Vo+'i rau muo^'ng luo^.c khen tha^`m la` ngon

9\. Anh DDo^`ng, anh Dua^?n, anh Chinh Ba anh co' bie^'t da^n ti`nh cho kho^ng\? Rau muo^'ng nu+?a bo' mo^.t ddo^`ng Con a(n bo^' nhi.n, ddau lo`ng tha(`ng da^n!

10\. Ai sinh ra ca'i cu? mi` \? Ho?i: DDe^? la`m gi`\? DDa'p dde^? ma` a(n! Nu+o+'c nha` ma~i ma~i kho' kha(n Da^n mi`nh ma~i ma~i pha?i a(n cu? mi`

11\. Da^n ddo'i ma` DDa?ng thi` no Su+'c dda^u u?ng ho^., hoan ho^ suo^'t nga`y! DDa?ng be'o ma` da^n thi` ga^`y DDo^.n ba('p, ddo^.n sa('n bie^'t nga`y na`o tho^i \?

12\. Hoan ho^ ddo^.c la^.p tu+. do DDe^? cho to+' nha' bo bo sa'i ha`m!

13\. Nha^n da^n thi` cha(?ng ca^`n lo [no] Nha` nu+o+'c lo sa(~n bo bo mo^~i nga`y Ha~y cha(m tay ca^'y tay ca^`y Nhi.n a(n nhi.n ma(.c cho+` nga`y vinh quang

14\. Mo^.t tha(`ng le^n vu~ tru. Mo^.t tha(`ng ddi Mu't-Cu [Moscow] Nghi`n tha(`ng che` che'n lu bu` DDe^? da^n ba?y mu+o+i trie^.u ddo'i tho` cu ra ngoa`i

15\. Nha^n da^n thie^'u ga.o thie^'u mi` Ma`y va`o vu~ tru. la`m gi` ho+? Tua^n\?

16\. Ai le^n vu~ tru. thi` le^n Co`n to^i o+? la.i ghi te^n mua mi`

17\. Mo^.t na(m hai thu+o+'c va?i tho^ Ne^'u ddem may a'o, cu. Ho^` lo' ra May a'o thi` ho+? la' dda Chi. em thie^'u va?i ho'a ra lo~a lo^` Vo^.i ddem ca^'t a?nh Ba'c Ho^` So+. ra(`ng Ba'c tha^'y to^ ho^ Ba'c the`m!

18\. Co' a'o ma` cha(?ng co' qua^`n La^'y gi` ha.nh phu'c ho+~i da^n cu. Ho^` \? Co' ddo'i ma` cha(?ng co' no La^'y gi` ddo^.c la^.p tu+. do ho+~i ngu+o+`i \?

19\. DDa^`u ddu+o+`ng dda.i ta' va' xe Cuo^'i ddu+o+`ng trung ta' ba'n che` dda^.u dden Giu+~a ddu+o+`ng thie^'u ta' rao kem

20\. Nga`y xu+a cho^'ng My~ cho^'ng Ta^y Nga`y nay cho^'ng ga^.y a(n ma`y a'o co+m!

21\. O+? vo+'i Ho^` Chi' Minh Ca^y ddinh pha?i dda(ng ky' Tra'i bi' cu~ng sa('p ha`ng Khoai lang ca^`n tem phie^'u Thuo^'c ddie^'u pha?i mua bo^ng La^'y cho^`ng ne^n cai dde? Ba'n le? cha.y co^ng an Lang thang ddi ca?i ta.o He^'t ga.o a(n bo bo Ho.c tro` kho^ng co' ta^.p DDo^.c La^.p vo+'i Tu+. Do Na(`m co ma` Ha.nh Phu'c!

22\. Mang danh Da^n Chu? Co^.ng Ho`a DDi ra kho?i ti?nh pha?i qua cu+?a quye^`n Xua^'t tri`nh gia^'y phe'p lie^n mie^n Chu+'ng tu+` thi. thu+.c o+? mie^`n na`o qua

23\. Tra(m na(m trong co~i ngu+o+`i ta O+? dda^u cu~ng ddu+o+.c ddi ra ddi va`o Xa xo^i nhu+ xu+' Bo^` DDa`o Ngu+o+`i ta cu~ng ddu+o+.c ddi va`o ddi ra DDen ddu?i nhu+ A(ng Go^ La Ngu+o+`i ta cu~ng ddu+o+.c ddi ra ddi va`o Cha^.m tie^'n nhu+ o+? nu+o+'c La`o Ngu+o+`i ta cu~ng ddu+o+.c ddi va`o ddi ra Chi? rie^ng co' o+? nu+o+'c ta Ngu+o+`i ta kho^ng ddu+o+.c ddi ra ddi va`o

24\. DDuo^?i da^n ra kho?i cu+?a nha` Ba('t ddi Kinh Te^' tha^.t la` xo't xa Kho^ng sao so^'ng ddu+o+.c cho qua Ne^n dda`nh la.i pha?i tro+? ra Sa`i Go`n Cha(?ng ai giu'p ddo+~ cha(m nom Cu`ng nhau va^'t vu+o+?ng lom khom vi?a he` Ma`n su+o+ng chie^'u dda^'t phu? che Sinh ra be^.nh ta^.t kho` khe` o^'m ddau Nhu+ng ma` co' so^'ng ddu+o+.c dda^u Bo^. ddo^.i ke'o dde^'n ha`ng xa^u xu'c lie^`n Chu'ng ddem bo? ta.i Tam Bie^n Ru+`ng sa^u nu'i tha(?m oan khie^n buo^.c va`o Sa'u nga`n nha^n ma.ng na(m na`o Tha?y dde^`u che^'t ddo'i, bie^'t bao nhu.c hi`nh!

25\. Mo^` cha tha(`ng Thie^.u ro+`i dinh DDe^? tao o+? la.i dda`o kinh mo^~i nga`y

26\. Ba('t tro^`ng ma` cha(?ng thu mua Ta.i sao DDa?ng no+~ do^'i lu+`a nha^n da^n\? Tie^`n ca^`y, tie^`n gio^'ng, tie^`n pha^n Mo^.t tra(m thu+' thue^' ddo^? tha^n ga^`y go` Da^n ddo'i ma` DDa?ng thi` no Ke^u tro+`i ke^u dda^'t, ke^u Ho^` Chi' Minh!

27\. Tro^`ng mi'a, tro^`ng o+'t, tro^`ng ha`nh Vi` nghe lo+`i DDa?ng ma` tha`nh be^? nie^u Tro^`ng tie^u ro^`i la.i tro^`ng ddie^`u Vi` nghe lo+`i DDa?ng ma` nie^u tan ta`nh!

28\. - Hoan ho^ ca'c cu. tro^`ng ca^y Mu+o+`i ca^y che^'t chi'n, mo^.t ca^y ga^.t gu` - Ca'c cha'u co' ma('t nmhu+ mu` Mu+o+`i ca^y che^'t tie^.t, ga^.t gu` o+? dda^u \?

29\. Thi ddua la`m vie^.c ba(`ng hai DDe^? cho ca'n bo^. mua dda`i mua xe

Thi ddua la`m vie^.c ba(`ng ba DDe^? cho ca'n bo^. mua nha` la't sa^n

Thi ddua ta quye^'t tie^'n le^n Tie^'n le^n ta quye^'t tie^'n le^n ha`ng dda^`u Ha`ng dda^`u, ro^`i tie^'n ve^` dda^u ?!!!

30\. DDi la`m ho+.p ta'c ho+.p te Kho^ng ddu? mie^'ng gie? ma` che ca'i L\...

31\. To^n DDa?n la` cho+. vua quan Va^n Ho^` la` cho+. nhu+~ng gian ni.nh tha^`n DDo^`ng Xua^n la` cho+. thu+o+ng nha^n Vi?a he` la` cho+. Nha^n da^n anh hu`ng

32\. Ba?o na('ng ma` tro+`i la.i mu+a Ma^'y tha(`ng Khi' Tu+o+.ng ddoa'n bu+`a ha.i tao Tro+`i cho mo^.t mu+a ra`o Ma^'y tha(`ng Khi' Tu+o+.ng la`m tao u+o+'t ro^`i

33\. Thu+' nha^'t anh Ba [Le^ Dua^?n], nhi` Nha Khi' Tu+o+.ng

34\. Ma^'t mu`a la` bo+?i thie^n tai DDu+o+.c mu`a la` bo+?i thie^n ta`i DDa?ng ta

35\. Co' con ma` ga? cho^`ng ga^`n Co' ba't canh ca^`n no' cu~ng mang qua Co' con ma` ga? cho^`ng xa Mo^.t la` ma^'t gio^~, hai la` ma^'t con!

Co' con ma` ga? cho^`ng ga^`n Nu+?a dde^m xe dda.p mang pha^`n cho cha Co' con ma` ga? cho^`ng xa [= Vie^.t kie^`u] Tha'ng tha'ng no' gu+?i ddo^-la ki`n ki`n

36\. Nguye^.t la.c o^ dde^` su+o+ng ma~n thie^n Giang phong ngu+ ho?a ddo^'i sa^`u mie^n Canh khuya thao thu+'c ma.n thuye^`n Bie^'t ngu+o+`i qua^n tu+? vu+o+.t bie^n cho^'n na`o \?

37\. Ba'c Ho^` che^'t pha?i gio+` tru`ng Ne^n ba^`y con cha'u do+? khu`ng do+? ddie^n Tha(`ng ti?nh thi` dda~ vu+o+.t bie^n Nhu+~ng ddu+'a o+? la.i cha(?ng ddie^n cu~ng khu`ng!

38\. O^ng Anh, o^ng Kie^.t, o^ng Mu+o+`i Do+? kho'c do+? cu+o+`i bie^'t cho.n o^ng nao \? O^ng na`o, o^ng na?o, o^ng nao Mo^.t ddo^`ng mo^.t co^'t la`m sao ba^y gio+` \? "Cu+?a mo+?", pha?i co' gia^'y to+` "DDo^?i mo+'i" nhi`n la.i va^~n tho+` ma^'y o^ng! DDe`n cu` cu+' cha.y lo`ng vo`ng Da^n Chu? ca'i co`ng, Tu+. Do ddo'i a(n Ha.nh Phu'c chu' cuo^.i cung tra(ng!

39\. Co^ng nha^n, vo+. o^'m con co^i La~nh dda.o nha` ga'c, xe ho+i bo^.n be^` Bao gio+` cho he^'t tro` he^`

40\. Nha` ai gia^`u ba(`ng nha` ca'n bo^. \? Ho^. na`o sang ba(`ng ho^. dda?ng vie^n\? Da^n ti`nh tha^'t dda?o ba't ddie^n DDa?ng vie^n ma(.c su+'c vung tie^`n vui cho+i

41\. Ai ve^` qua ti?nh Nam Ha` Xem lu~ dda^`y to+' xa^y nha` be^ to^ng To+` o+i, ma`y co' bie^'t kho^ng\? Chu'ng o^ng la`m chu? ma` kho^ng ba(`ng ma`y !

42\. Muo^'n cho ddie^.n sa'ng ve^` nha` Ruo^.t lo+.n, ruo^.t ga` pha?i no^'i dde^'n no+i

43\. Phong lan, phong chu+'c, phong bi` Trong ba thu+' a^'y, thu+' gi` quy' ho+n\? Phong lan nga('m ca?nh cu~ng buo^`n Phong chu+'c thi` pha?i cu'i luo^`n va`o ra Chi? co`n ca'i phong thu+' ba Mo+? ra tho+m nu+'c, ca? nha` cu`ng vui

44\. Thanh cha [tra], thanh me., thanh gi` He^~ co' phong bi` thi` no' Thank You !

45\. DDa?ng ta la` dda?ng tha^`n tie^n DDa-lo^ [dollars] thi` ddu+o+.c, dda nguye^n thi` ddu+`ng!

46\. Tie^`n la` Tie^n la` Pha^.t La` su+'c ba^.t con ngu+o+`i La` nu. cu+o+`i tuo^?i tre? La` su+'c kho?e ngu+o+`i gia` La` ca'i dda` danh vo.ng La` ca'i lo.ng che tha^n La` ca'n ca^n co^ng ly' DDo^`ng tie^`n la` \... he^'t y' !

47\. Nga`y ddi, DDa?ng go.i Vie^.t gian Nga`y ve^` thi` DDa?ng chuye^?n sang Vie^.t kie^`u Chu+a ddi : Pha?n ddo^.ng tra(m chie^`u DDi ro^`i tha`nh khu'c ruo^.t ye^u nga`n tru`ng!

48\. Nga`y xu+a chu+?i My~ ho+n ngu+o+`i Nga`y nay ni.nh My~ cha(?ng ai ba(`ng mi`nh

49\. Chie^`u chie^`u tre^n be^'n Ninh Kie^`u Du+o+'i cha^n tu+o+.ng Ba'c ddi~ nhie^`u ho+n da^n!

50\. Tra(m na(m bia dda' cu~ng mo`n Bia chai cu~ng vo+~, chi? co`n bia o^m!

51\. Tha^`y gia'o la~nh lu+o+ng ba ddo^`ng La`m sao so^'ng no^?i ma` kho^ng ddi tho^` Nhie^`u tha^`y pha?i dda.p xi'ch lo^ La`m sao xa^y du+.ng co+ ddo^` ho.c sinh

52\. Co^ gia'o pha?i ba'n bia o^m O^m pha?i ho.c tro`, a(n no'i sao dda^y ?!

53\. Tie^'c thay ca^y que^' co`n soan DDe^? cho dda'm mo.i DDa`i Loan no' tre`o

54\. Ti`m em nhu+ the^? ti`m chim Chim bay bie^?n Ba('c, anh ti`m bie^?n DDo^ng Ti`m la`m chi dde^? ma^'t co^ng DDa`i Loan, Ha`n Quo^'c em do^ng ma^'t ro^`i !

55\. tra'ch ai sinh thu+' ho. Ho^` DDe^? cho ca? nu+o+'c nhu+ ddo^` va^'t ddi

56\. Ba'c Ho^` dda.i tri', dda.i hie^`n Cho+i Minh Khai cha'n, ga? lie^`n Ho^`ng Phong Minh Khai pha^.n ga'i chu+~ to`ng Ba'c Ho^` sa'i nha^'t, Ho^`ng Phong sa'i nhi`

57\. O^ng DDo^`ng, o^ng Dua^?n, o^ng Chinh Vi` ba o^ng a^'y da^n mi`nh la^`m than

58\. Tru+o+`ng Chinh, Le^ Dua^?n, Va(n DDo^`ng Ca? ba ddo^`ng lo`ng gie^'t che^'t con to^i

59\. Tru+o+`ng Chinh, Le^ Dua^?n, Va(n DDo^`ng Ba tha(`ng cu`ng be'o, va(.t lo^ng tha(`ng na`o \? - Va(.t lo^ng ca? dda'm cho tao

60\. Nga`y xu+a dda.i tu+o+'ng ca^`m qua^n Nga`y nay dda.i tu+o+'ng ca^`m qua^`n chi. em

Khi xu+a tra^'n thu? lu+u ddo^`n Ba^y gio+` dda.i tu+o+'ng tra^'n L\... chu'ng em

61\. Gio?i a ddo^`ng chi' DDo^~ Mu+o+`i Lo+'p ba chu+a ddo^~ dda~ ngo^`i Bi' Thu+

62\. Ve? vang thay la~nh tu. ta DDem da^n xua^'t kha^?u ba'n ra nu+o+'c ngoa`i

63\. Nga`y xu+a gia(.c Pha'p mo^. phu Nga`y nay DDa?ng ba'n da^n ngu la^'y tie^`n! DDa?ng ta la` dda?ng ca^`m quye^`n DDa?ng ba'n ruo^.ng dda^'t la^'y tie^`n DDa?ng tie^u

64\. Vie^.t Nam Da^n Chu? Co^.ng Ho`a Cu'i dda^`u da^ng dda?o Tru+o+`ng Sa cho Ta^`u

65\. Tie^n su+ Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam Cuo^'i ddo+`i ba'n ca? giang san nu+o+'c nha` !

66\. O^ng Le^ Nin o+? nu+o+'c Nga Sao o^ng la.i dde^'n vu+o+`n hoa nu+o+'c na`y \? O^ng u+o+~n ngu+.c, o^ng chi? tay O^ng xem nhu+ the^? nu+o+'c na`y cu?a o^ng!

Le^ Nin que^ o+? nu+o+'c Nga Co+' sao la.i ddu+'ng vu+o+`n hoa nu+o+'c na`y \? O^ng ve^nh ma(.t, o^ng chi? tay: - Tu+. do, ha.nh phu'c chu'ng ma`y co`n xa Ki`a xem gu+o+ng cu?a nu+o+'c Nga Ba^?y mu+o+i na(m le? co' ra dde^'ch gi` !

67\. Di.ch heo no^'i tie^'p di.ch ga` Bao gio+` di.ch DDa?ng cho ba` con vui

68\. Bao gio+` Ho^` ca.n, DDo^`ng kho^ Chinh ro+i, Gia'p ra'ch, co+ ddo^` mo+'i ye^n-- To cha cong san chi bua (Vietnamcongsans@yahoo.com), March 05, 2005.


Response to Bến Ninh Kiều xưa vĂ  nay

Toi cung qua ben Ninh Kieu nhieu lan trong thoi gian con o Viet Nam. Cung chang benh gi CS nhung viec ben Ninh Kieu co nhieu di thi khong the chui la vi CS duoc. Theo toi co le dung nhat la vi dan mien Tay Nam bo tuong doi thoai mai trong doan sex va hon nua lai dau oc kem it hoc. Chang gi thi Vinh Long Can Tho va Mien Tay noi chung cung noi tieng voi nhung vu lay chong Dai Loan, lay chong Han Quoc do thoi. Cu qua do mot lan la ban se ro. O Mien Tay nay thi thieu nu co nao lon mot ti la chi muon lay chong "DL voi HQ" thoi. Con cha me anh chi em thi chi mong muon "ban tron" cua con em di de nuoi mieng ca nha cang nhanh cang tot. Noi that khong phai la phan biet nhung dan tri vung nay qua thap, dan tinh thi luoi nhac, co tien la an nhau voi mua quan ao an dien chang lo lam an gi ca. May ma duoc cai la thien nhien uu dai "gao trang nuoc trong" chu khong thi chac toan the dan ba con gai o khu vuc nay di lam diem het. Doi My-Nguy ngay xua da vay, bay gio thi lai theo nep cu vi trong thoi buoi "kinh te thi truong" nay thi o VN chi co moi tien va sex la co gia tri nhat ma thoi. Vay neu cac bac cac ba cac co Nam Bo thich lam di thi do la do "nhu cau" muon ban von tu co cua ho chu khong phai tai CS ep buoc gi ho dau. Chang qua CS o VN bay gio cung la bon mac dich chi gioi tham nhung va choi gai nen cang tao dieu kien cho chi em "ngon lua" Tay Nam bo phat huy truyen thong dan toc cua minh.

-- Thich "ngon lua" va "li don" (Thichduthu@hotmail.com), March 05, 2005.

Response to Bến Ninh Kiều xưa vĂ  nay

Mạo danh Thich Du Thu???????

-- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), March 06, 2005.

Response to Bến Ninh Kiều xưa vĂ  nay

CA DAO MỚI CỦA NƯỚC CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 1. Việt Nam có một ông già Râu dài, tóc bạc tên là Chí minh Ông hay uống rượu một ḿnh Khi buồn lại rủ Trường Chinh uống cùng Say sưa ông nói lung tung: "Việt Nam ḿnh sẽ sánh cùng năm châu!" - Này ông, chuyện ấy c̣n lâu!
 2. Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lư Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do
 3. Dép râu dẫm nát đời son trẻ Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai
 4. Chim xa rừng c̣n thương cây nhớ cội Việt Cộng về thành làm tội dân ta
 5. Năm đồng đổi lấy một xu. Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy
 6. Bắt phanh trần phải phanh trần Cho may-ô mới được phần may-ô
 7. Từ khi ta có Bác Hồ nhân dân chẳng được ăn no ngày nào
 8. Lương chồng, lương vợ, lương con Đi ba buổi chợ chỉ c̣n lương tâm Lương tâm đem chặt ra hầm Với rau muống luộc khen thầm là ngon
 9. Anh Đồng, anh Duẩn, anh Chinh Ba anh có biết dân t́nh cho không? Rau muống nửa bó một đồng Con ăn bố nhịn, đau ḷng thằng dân!
 10. Ai sinh ra cái củ ḿ ? Hỏi: Để làm ǵ? Đáp để mà ăn! Nước nhà măi măi khó khăn Dân ḿnh măi măi phải ăn củ ḿ
 11. Dân đói mà Đảng th́ no Sức đâu ủng hộ, hoan hô suốt ngày! Đảng béo mà dân th́ gầy Độn bắp, độn sắn biết ngày nào thôi ?
 12. Hoan hô độc lập tự do Để cho tớ nhá bo bo sái hàm!
 13. Nhân dân th́ chẳng cần lo [no] Nhà nước lo sẵn bo bo mỗi ngày Hăy chăm tay cấy tay cầy Nhịn ăn nhịn mặc chờ ngày vinh quang
 14. Một thằng lên vũ trụ Một thằng đi Mút-Cu [Moscow] Ngh́n thằng chè chén lu bù Để dân bảy mươi triệu đói tḥ cu ra ngoài
 15. Nhân dân thiếu gạo thiếu ḿ Mày vào vũ trụ làm ǵ hở Tuân?
 16. Ai lên vũ trụ th́ lên C̣n tôi ở lại ghi tên mua ḿ
 17. Một năm hai thước vải thô Nếu đem may áo, cụ Hồ ló ra May áo th́ hở lá đa Chị em thiếu vải hóa ra lơa lồ Vội đem cất ảnh Bác Hồ Sợ rằng Bác thấy tô hô Bác thèm!
 18. Có áo mà chẳng có quần Lấy ǵ hạnh phúc hỡi dân cụ Hồ ? Có đói mà chẳng có no Lấy ǵ độc lập tự do hỡi người ?
 19. Đầu đường đại tá vá xe Cuối đường trung tá bán chè đậu đen Giữa đường thiếu tá rao kem
 20. Ngày xưa chống Mỹ chống Tây Ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm!
 21. Ở với Hồ Chí Minh Cây đinh phải đăng kư Trái bí cũng sắp hàng Khoai lang cần tem phiếu Thuốc điếu phải mua bông Lấy chồng nên cai đẻ Bán lẻ chạy công an Lang thang đi cải tạo Hết gạo ăn bo bo Học tṛ không có tập Độc Lập với Tự Do Nằm co mà Hạnh Phúc!
 22. Mang danh Dân Chủ Cộng Ḥa Đi ra khỏi tỉnh phải qua cửa quyền Xuất tŕnh giấy phép liên miên Chứng từ thị thực ở miền nào qua
 23. Trăm năm trong cơi người ta Ở đâu cũng được đi ra đi vào Xa xôi như xứ Bồ Đào Người ta cũng được đi vào đi ra Đen đủi như Ăng Gô La Người ta cũng được đi ra đi vào Chậm tiến như ở nước Lào Người ta cũng được đi vào đi ra Chỉ riêng có ở nước ta Người ta không được đi ra đi vào
 24. Đuổi dân ra khỏi cửa nhà Bắt đi Kinh Tế thật là xót xa Không sao sống được cho qua Nên đành lại phải trở ra Sài G̣n Chẳng ai giúp đỡ chăm nom Cùng nhau vất vưởng lom khom vỉa hè Màn sương chiếu đất phủ che Sinh ra bệnh tật kḥ khè ốm đau Nhưng mà có sống được đâu Bộ đội kéo đến hàng xâu xúc liền Chúng đem bỏ tại Tam Biên Rừng sâu núi thẳm oan khiên buộc vào Sáu ngàn nhân mạng năm nào Thảy đều chết đói, biết bao nhục h́nh!
 25. Mồ cha thằng Thiệu rời dinh Để tao ở lại đào kinh mỗi ngày
 26. Bắt trồng mà chẳng thu mua Tại sao Đảng nỡ dối lừa nhân dân? Tiền cầy, tiền giống, tiền phân Một trăm thứ thuế đổ thân gầy g̣ Dân đói mà Đảng th́ no Kêu trời kêu đất, kêu Hồ Chí Minh!
 27. Trồng mía, trồng ớt, trồng hành V́ nghe lời Đảng mà thành bể niêu Trồng tiêu rồi lại trồng điều V́ nghe lời Đảng mà niêu tan tành!
 28. Hoan hô các cụ trồng cây Mười cây chết chín, một cây gật gù - Các cháu có mắt nmhư mù Mười cây chết tiệt, gật gù ở đâu ?
 29. Thi đua làm việc bằng hai Để cho cán bộ mua đài mua xe

  Thi đua làm việc bằng ba Để cho cán bộ mua nhà lát sân

  Thi đua ta quyết tiến lên Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu Hàng đầu, rồi tiến về đâu ?!!!

 30. Đi làm hợp tác hợp te Không đủ miếng giẻ mà che cái L...
 31. Tôn Đản là chợ vua quan Vân Hồ là chợ những gian nịnh thần Đồng Xuân là chợ thương nhân Vỉa hè là chợ Nhân dân anh hùng
 32. Bảo nắng mà trời lại mưa Mấy thằng Khí Tượng đoán bừa hại tao Trời cho một mưa rào Mấy thằng Khí Tượng làm tao ướt rồi
 33. Thứ nhất anh Ba [Lê Duẩn], nh́ Nha Khí Tượng
 34. Mất mùa là bởi thiên tai Được mùa là bởi thiên tài Đảng ta
 35. Có con mà gả chồng gần Có bát canh cần nó cũng mang qua Có con mà gả chồng xa Một là mất giỗ, hai là mất con!

  Có con mà gả chồng gần Nửa đêm xe đạp mang phần cho cha Có con mà gả chồng xa [= Việt kiều] Tháng tháng nó gửi đô-la ḱn ḱn

 36. Nguyệt lạc ô đề sương măn thiên Giang phong ngư hỏa đối sầu miên Canh khuya thao thức mạn thuyền Biết người quân tử vượt biên chốn nào ?
 37. Bác Hồ chết phải giờ trùng Nên bầy con cháu dở khùng dở điên Thằng tỉnh th́ đă vượt biên Những đứa ở lại chẳng điên cũng khùng!
 38. Ông Anh, ông Kiệt, ông Mười Dở khóc dở cười biết chọn ông nao ? Ông nào, ông nảo, ông nao Một đồng một cốt làm sao bây giờ ? "Cửa mở", phải có giấy tờ "Đổi mới" nh́n lại vẫn thờ mấy ông! Đèn cù cứ chạy ḷng ṿng Dân Chủ cái c̣ng, Tự Do đói ăn Hạnh Phúc chú cuội cung trăng!
 39. Công nhân, vợ ốm con côi Lănh đạo nhà gác, xe hơi bộn bề Bao giờ cho hết tṛ hề
 40. Nhà ai giầu bằng nhà cán bộ ? Hộ nào sang bằng hộ đảng viên? Dân t́nh thất đảo bát điên Đảng viên mặc sức vung tiền vui chơi
 41. Ai về qua tỉnh Nam Hà Xem lũ đầy tớ xây nhà bê tông Tờ ơi, mày có biết không? Chúng ông làm chủ mà không bằng mày !
 42. Muốn cho điện sáng về nhà Ruột lợn, ruột gà phải nối đến nơi
 43. Phong lan, phong chức, phong b́ Trong ba thứ ấy, thứ ǵ quư hơn? Phong lan ngắm cảnh cũng buồn Phong chức th́ phải cúi luồn vào ra Chỉ c̣n cái phong thứ ba Mở ra thơm nức, cả nhà cùng vui
 44. Thanh cha [tra], thanh mẹ, thanh ǵ Hễ có phong b́ th́ nó Thank You !
 45. Đảng ta là đảng thần tiên Đa-lô [dollars] th́ được, đa nguyên th́ đừng!
 46. Tiền là Tiên là Phật Là sức bật con người Là nụ cười tuổi trẻ Là sức khỏe người già Là cái đà danh vọng Là cái lọng che thân Là cán cân công lư Đồng tiền là ... hết ư !
 47. Ngày đi, Đảng gọi Việt gian Ngày về th́ Đảng chuyển sang Việt kiều Chưa đi : Phản động trăm chiều Đi rồi thành khúc ruột yêu ngàn trùng!
 48. Ngày xưa chửi Mỹ hơn người Ngày nay nịnh Mỹ chẳng ai bằng ḿnh
 49. Chiều chiều trên bến Ninh Kiều Dưới chân tượng Bác đĩ nhiều hơn dân!
 50. Trăm năm bia đá cũng ṃn Bia chai cũng vỡ, chỉ c̣n bia ôm!
 51. Thầy giáo lănh lương ba đồng Làm sao sống nổi mà không đi thồ Nhiều thầy phải đạp xích lô Làm sao xây dựng cơ đồ học sinh
 52. Cô giáo phải bán bia ôm Ôm phải học tṛ, ăn nói sao đây ?!
 53. Tiếc thay cây quế c̣n soan Để cho đám mọi Đài Loan nó trèo
 54. T́m em như thể t́m chim Chim bay biển Bắc, anh t́m biển Đông T́m làm chi để mất công Đài Loan, Hàn Quốc em dông mất rồi !
 55. trách ai sinh thứ họ Hồ Để cho cả nước như đồ vất đi
 56. Bác Hồ đại trí, đại hiền Chơi Minh Khai chán, gả liền Hồng Phong Minh Khai phận gái chữ ṭng Bác Hồ sái nhất, Hồng Phong sái nh́
 57. Ông Đồng, ông Duẩn, ông Chinh V́ ba ông ấy dân ḿnh lầm than
 58. Trường Chinh, Lê Duẩn, Văn Đồng Cả ba đồng ḷng giết chết con tôi
 59. Trường Chinh, Lê Duẩn, Văn Đồng Ba thằng cùng béo, vặt lông thằng nào ? - Vặt lông cả đám cho tao
 60. Ngày xưa đại tướng cầm quân Ngày nay đại tướng cầm quần chị em

  Khi xưa trấn thủ lưu đồn Bây giờ đại tướng trấn L... chúng em

 61. Giỏi a đồng chí Đỗ Mười Lớp ba chưa đỗ đă ngồi Bí Thư
 62. Vẻ vang thay lănh tụ ta Đem dân xuất khẩu bán ra nước ngoài
 63. Ngày xưa giặc Pháp mộ phu Ngày nay Đảng bán dân ngu lấy tiền! Đảng ta là đảng cầm quyền Đảng bán ruộng đất lấy tiền Đảng tiêu
 64. Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa Cúi đầu dâng đảo Trường Sa cho Tầu
 65. Tiên sư Cộng Sản Việt Nam Cuối đời bán cả giang san nước nhà !
 66. Ông Lê Nin ở nước Nga Sao ông lại đến vườn hoa nước này ? Ông ưỡn ngực, ông chỉ tay Ông xem như thể nước này của ông!
 67. Lê Nin quê ở nước Nga Cớ sao lại đứng vườn hoa nước này ? Ông vênh mặt, ông chỉ tay: - Tự do, hạnh phúc chúng mày c̣n xa Ḱa xem gương của nước Nga Bẩy mươi năm lẻ có ra đếch ǵ !
 68. Dịch heo nối tiếp dịch gà Bao giờ dịch Đảng cho bà con vui
 69. Bao giờ Hồ cạn, Đồng khô Chinh rơi, Giáp rách, cơ đồ mới yên

Post lại cho To cha cong san chi bua (Vietnamcongsans@yahoo.com), March 05, 2005.

-- (test@test.test), March 06, 2005.

Response to Bến Ninh Kiều xưa vĂ  nay

Guv = 8πTuv-- (thumotchut@yahoo.com), March 07, 2005.


Response to Bến Ninh Kiều xưa vĂ  nay

Phải công nhận thằng chỉ bừa nói bậy này nhanh chân thật, đúng là lanh chanh như cá hanh đớp ... !!!

Phả đấy, it1 ra thằng chỉ bừa nói bậy cũng đă bắt đầu có ăn mày vài chữ của thánh hiền. Lairai mới có phọt ra th́ chỉ bừa nói bậy đă nhảy vào hứng lại c̣n lịch sự cám ơbn nữa chứ ! CÔng nhận chỉ bừa nói bậy dạo này có tiến bộ đáng kể.

Hai câu ca dao này không phải là thơ khẩu khí đâu thằng ngu chỉ bừa nói bậy à ! Đây hcỉ là câu ca dao nói lên cái hiện thực XHCN của đảng ta đă cố công đưa cả nước vào ḷ buôn thịt người. C ái mà thằng chỉ bừa nói bậy đen tối như đêm 30 gọi là tiến bộ thương mại.

Lần tới không biệt th́ im mẹ nó cái mơm ra bờ ao mà ngồi cắn trôm vu vơ nhé. C̣n nếu muốn ăn mày chữ thánh hiền th́ vào đây phải biết là "Tiên học Lễ". Cái giống cục súc cứ mở miệng là địt với ...đéo có ngày lairai lấy chai ba xi đế ghè cho rới 2 cái răng xem c̣n địt với đéo nữa không cho biết !

Thằng chỉ bừa nói bậy nghiêm chỉnh nào !

-- Độc Ẩm Cũng Thú !? (lairaibasoi@yahoo.com), March 08, 2005.


Moderation questions? read the FAQ