Khung Trời ARIANE của Gaío Sư khoa Học Gia Nguyễn Xuân Vinh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Việt Nhânin được Post bài viết Khung Trơi ARIANE dưới đây do Giao Sư Nguyễn Xuân Vinh viết, bài này để thân tặng đến các bạn trẻ trong và ngoài nước có hoài băo về ngành hàng không và không gian. ARIAN là cơ quan hàng không và không gian của chính phủ Pháp nó tương tự như cơ quan NASA của Hoa Kỳ nhưng nó có một mức độ nhỏ hơn cơ quan NASA.

Tôi hy vọng bài viết sẽ gợi cho cac bạn trẻ mộng viễn du hồ hải và thết lập các nền tảng cho ngành hàng không Việt Nam để tạo ra những căn bản của khoa học này cho Việt Nam trong tương lai khi các bạn trẻ có chí và có tài được quê hương trọng dụng.

Dấc mơ, 1 hoài băo và cố gắng học hỏi sẽ đưa đến hiện thực

Khung Troi ARIANE cua Giao Su Nguyen Xuan Vinh


-- (Việt Nhân @ FILSONS.Net), March 03, 2005

Answers

Response to Khung Trời ARIANE của GaĂ­o Sư khoa Học Gia Nguyễn XuĂ¢n Vinh

http://conghambannuoc.tripod.com

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 04, 2005.

Response to Khung Trời ARIANE của GaĂ­o Sư khoa Học Gia Nguyễn XuĂ¢n Vinh

Read more Worl reaction...

-- (test@test.test), March 05, 2005.


Response to Khung Trời ARIANE của GaĂ­o Sư khoa Học Gia Nguyễn XuĂ¢n Vinh

Dưới đây là những links. Tôi thấy rất hay.
  1. MIT OpenCourseWare (có lần KSBH đă giới thiệu trong Forum này?)
  2. http://www.cut-the-knot.org/content.shtml
  3. Distribution Function Calculators
    Có thể đọc trong mă nguồn để biết cách tính toán.
  4. http://mathforum.org/library/toc.html
    Có ai biết các links khác, xin post vô cho bà con biết.

    -- (test@test.test), March 06, 2005.

Response to Khung Trời ARIANE của GaĂ­o Sư khoa Học Gia Nguyễn XuĂ¢n Vinh

Thêm 2 cái links nữa.
History of Economic Thought Website
http://mathworld.wolfram.com/


-- (test@test.test), March 06, 2005.

Response to Khung Trời ARIANE của Gaío Sư khoa Học Gia Nguyễn Xuân Vinh

Xin đọc:Tổ chức Ariane cơ quan không gian của Châu Âu.

Name:

Arian

Gender: (female) Origin: French Meaning: Holy Rating: (3/5) Tài liệu:Ng hĩa chữ Ariane.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 11, 2005.


Moderation questions? read the FAQ