Tre em Viet Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trẻ em Việt Nam bị buộc làm việc tại các ổ măi dâm ở Campuchia

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2005/03/02/Vietnamese_childrens_Cambodia/

-- Viet Quoc Nhan (vietquocnhan@yahoo.com), March 02, 2005

Answers


Bài tường thuật về >> Vietnamese_childrens_Cambodia


-- (tosu_cs@yahoo.com), March 02, 2005.

NHỜ ƠN CHÓ VÀ ĐẢNG, HÀNG NGÀN TRẺ THƠ VÀ PHỤ NỮ VN ĐĂ ĐƯỢC XUẤT CẢNG

RA NƯỚC NGOÀI ĐỂ LÀM NÔ LỆ T̀NH DỤC CHO BỌN NGOẠI BANG

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 03, 2005.


Hi Bobo
Cách post như sau.
Bobo copy/paste phần sau giữa 2 lằn gạch.


<h2>
<center>
NHỜ ƠN CHÓ VÀ ĐẢNG, HÀNG NGÀN TRẺ THƠ VÀ PHỤ NỮ VN ĐĂ ĐƯỢC XUẤT CẢNG <br>
RA NƯỚC NGOÀI ĐỂ LÀM NÔ LỆ T̀NH DỤC CHO BỌN NGOẠI BANG
</center>
</h2>

Kết quả

NHỜ ƠN CHÓ VÀ ĐẢNG, HÀNG NGÀN TRẺ THƠ VÀ PHỤ NỮ VN ĐĂ ĐƯỢC XUẤT CẢNG
RA NƯỚC NGOÀI ĐỂ LÀM NÔ LỆ T̀NH DỤC CHO BỌN NGOẠI BANG-- (batcong@qua.btr), March 03, 2005.

Hi bo bo.

KSBH có chỉ cách xài HTML. bobo vô cái link sau.

http://hv.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=00CSO9

-- (batcong@qua.btr), March 03, 2005.

Moderation questions? read the FAQ