Kho'c "Ba'c" Ho^`

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

CHÁU KHÓC BÁC HỒ KÍNH YÊU

Bác hồ tôi vô vàn kính yêu
Vân vê đâ`u bác môĩ buổi chiều
Gọi tên bác bên trong nhà tiểu
Khóc ḍng nước đái kiếp cô liêu

Thương bác tôi lắc biết bao nhiêu
Lau đi ḍng lệ cho mỹ miều
Nhét bác vô quần tôi nhẹ biểu
"Bác nằm đây nhá, cháu đi tiêu "

Nằm ở trong quần bác cao siêu
Thấy nhà cầu nữ gái yêu kiều
Bác khều tôi nhẹ: "Cháu có hiểu ? "
"Nhu cầu cách mạng phải ra chiêu"

Khốn nỗi tôi là thứ chậm tiêu
Lời bác tôi đâu có hiểu nhiều
Vỗ bác tôi chiều mức tối thiểu
"Bác ngủ đi mà đư`ng có kêu!"-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 02, 2005

Answers-- gonzales (amigo@el.paso), March 02, 2005.

d.m. cai' kie^'p bu*ng bo^

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 02, 2005.

Cán đực th́ bưng bô bác Hồ ác quỷ, thế cán gaí th́ bưng cái ǵ của bác hở anh gonzales?-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 02, 2005.

hi` hi` tranh vui qua'....

ha ha ha ha .....

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), March 02, 2005.


Moderation questions? read the FAQ