Hai triệu ngời ang lm giu bằng nghề ny tại Việt nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hai triệu ngời ang lm giu bằng nghề ny tại Việt nam-- gonzales (amigo@el.paso), March 02, 2005

Answers

Response to Hai triệu ngýời Ãang lÃm giÃu bằng nghề nÃy tại Việt nam

Ci thằng rng vẩu cầm ci b cứt sao giống thằng bố của 5 Lồi thế?

-- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), March 02, 2005.

Response to Hai triệu ngýời ðang làm giàu bằng nghề này tại Việt nam

To bac TDB4!

Thang bo ruot cua thang vem con 5@rschloch bi Nghia-quan Quang-tri ban nat dau luc nua dem boi qua song Thach-Han thang 2, 1975 roi!

Bac Gonzales viet dung roi do, day la hinh cua MOT trong 2 trieu thang bo ghe cua thang 5@sshole. Bac tuong-tuong xem "tinh uu-viet CNXH" cua con me no nhu the nao?!

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), March 02, 2005.


Moderation questions? read the FAQ