Cộng sản Việt Nam đnh nhau với Việt Nam cộng ha v chống Mỷ hay v muốn ginh ci quyền đi lại với Mỷ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

C ch Việt cộng Ga no giải thch cho Cầy Hương nghe được khng ? 30 năm qua cc ch chống Mỷ v ci g vậy ? c phải ginh quyền cho Vợ & con Gi cc ch lấy Mỷ khng vậy ?

hiện tại Gi H Nội c bao nhiu % đang tranh nhau lm " Đ. " cho Mỷ vậy cc ch Việt Cộng Ga

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), March 01, 2005

Answers

Response to Cộng sản Việt Nam đánh nhau với Việt Nam cộng hòa vì chống Mỷ hay vì muốn giành cái quyền đi lại với Mỷ

Cu dem gom lai ma thong ke: Gai lay chong China, Taiwan, Korea, Singapore, My, Phap, Duc, ....No le tinh duc Thai, Cambot, Taiwan, China, gai hanh nghe noi dia SaiGon, Hanoi, Vungtau, Hue.... con so nay la bao nhieu??? Cu tinh moi bo xu+o+ng cua 1 dong chi nam xuong thi chac cung gan duoc mot em roi. Hay cung lam la cu 2 d/c nam xuong thi ngay nay co 1 em duoc hanh cai nghe troi cho nay.

Is that "pho?ng dzai" ?

-- (dancamau@yahoo.com), March 01, 2005.


Moderation questions? read the FAQ