M đề dương cước anh hng tận?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ti c đọc ở đu trong forum ny. M đề dương cước anh hng tận.
.................. tiếp theo khng biết.
Ai biết nghĩa. Xin giải thch gim. Merci bien.

-- (batcong@qua.btr), March 01, 2005

Answers

Response to Mã đề dương cước anh hùng tận?

Ma de duong cuoc anh hung tan ,cau tiep theo la ,Than Dau nien lai kien thai binh.Day la 2 cau trong sam Trang Trinh Nguyen binh Khiem.Hai cau nay co nghia la,vao dau nam con ngua cuoi nam con de la anh hung se chet.Va cau tiep theo ,chung ta se nhin thay thai binh vao 2 nam khi va ga.Neu ap dung vao che do CSVN hien nay chua dung hoac gia co the dan toc Viet Nam phai chiu them 12 nam nua,xin cam on.

-- Lucius Nguyen (Lucius@hotmail.com), March 01, 2005.

Moderation questions? read the FAQ