Thông Báo !!! Thông Báo!!! www.tintuc.com đă bị buô5c phải đóng cữa !!!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thêm 1 tờ báo diện tử nữa bị nhà cầm quyền dộc tài cs dóng cửa dó là tờ báo diện tử http://www.tintuc.com/, sau dây là thông cáo chi tiết của bản báo này:

(copy)

Trang tintuc.com có thể không họat động trong nước Việt Nam từ ngày 1-3-2005 với lư do là chính phủ Việt Nam ngăn lại v́ không có giấy phép của Bộ VH-TT. Ban quản trị mong nhận được ư kiến của bạn.

Chủ nghĩa cộng sản khác với chủ nghĩa Phát-Xít một điểm mà thôi. Đó là các đảng cs tại các nước đă đem dân tộc ḿnh ra hành hạ, đoạ đày. Phát Xít không có làm điều này, ngược lại c̣n nâng dân tộc họ lên cao, dĩ nhiên là theo kiểu cực đoan. Dù ǵ th́ họ không phản bội lại dân tộc của họ.

Ở Việt Nam, đảng csVN đă đày đoạ, hành hạ dân để tiến hành sự bành trướng của cncs v́ sứ mạng lịch sử của thời đại, v́ sứ mạng giai cấp vô sản: gây chiến tranh, quốc hữu hoá tài sản của người dân, chiếm dụng tài nguyên quốc gia (làm của riêng cho đảng cs) mà thực chất là ăn cướp của dân của nước, xoá bỏ tận gốc nền tảng văn hoá dân tộc.

"Vietnam is a roiling clinic of raw capitalism. Red stars and party slogans do not a Communist society make -- 10 minutes in Hanoi or Ho Chi Minh City will show you that.

Communism does show up occasionally here, in a few large roadside monuments and in the English-language Viet Nam News. The paper prints plenty of international wire stories, but when it comes to domestic matters -- well, in summary, the party is making great strides with the full support of the people. Rubber production looks good, too.

Still, I am not trying to be glib in pointing out that what the French and Americans discovered in turn -- the impossibility of conquering Vietnam -- is a lesson learned in miniature by each new Western arrival. Seated next to me on a flight from Hanoi to Ho Chi Minh City, a Swiss businessman sighed as he described eight months of off-and-on activity here. "In Vietnam, anything is possible if you have money," he told me. "You could probably get away with murder if you made the right payments. But as an outsider, you can only go so far here. You will hit a wall. You cannot be part of this place."

This country's growing thirst for tourists is drawing increasing numbers here. But there will always be those who seek more, and for them Vietnam can be a daunting experience. "I think," my Swiss friend concluded, "that this is the last time I will come here."


****************************************

Đây là đoạn trích trong bài viết mới nhất của kư giả tờ Macleans trong tháng 2 về VN. Ông đă không nhận ra đây là một xă hội cộng sản,dù đảng c̣n đó, cờ đỏ sao vàng c̣n đó và... khẩu hiệu cũng c̣n đó ,nhưng nay nó giống như "raw capitalism" tạm dịch là chủ nghĩa tư bản sơ khai, đầy bát nháo. Báo chí th́ đăng đây tin...... quốc tế, nhưng tin tức trong nước th́ chỉ tóm tắt và vẫn một lối tuyên truyền cũ rích.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 28, 2005

Answers

Response to ThĂ´ng BĂ¡o !!! ThĂ´ng BĂ¡o!!! www.tintuc.com đĂ£ bị buĂ´5c phải đĂ³ng cữa !!!

Dường như bất cứ trang báo nào mà có chử "TinTức" đều phải bị đóng cữa. Cách đây 1 tháng th́ trang http://www6.tintucvietnam.com/< /a>, rồi bây giờ lại đến http://www.tintuc.com/

Dân VN bây giờ chỉ có Tức chớ không có Tin

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 28, 2005.


Response to Thông Báo !!! Thông Báo!!! www.tintuc.com đã bị buô5c phải đóng cữa !!!

Ngày nay đảng nói.. người dân không tin nữa. Những trang mạng đó nói dân TIN nên đảng ta TỨC ...cấm liền...thế thôi.

-- (tosu_cs@yahoo.com), February 28, 2005.

Response to ThĂ´ng BĂ¡o !!! ThĂ´ng BĂ¡o!!! www.tintuc.com đĂ£ bị buĂ´5c phải đĂ³ng cữa !!!

http://conghambannuoc.tripod.com

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 01, 2005.

Response to ThĂ´ng BĂ¡o !!! ThĂ´ng BĂ¡o!!! www.tintuc.com đĂ£ bị buĂ´5c phải đĂ³ng cữa !!!

toi la mot sinh vien tai HN , toi cam thay cai xa hoi chu nghia dac quanh nay co nhieu uu viet that day : bung bit thong tin , mat dan chu , nan cua quyen , con ong chau cha ,uh da danh vay thi cung de cho chung toi mot co hoi cung song voi .Hay chung minh chia doi dat nuoc tu DA Nang do vao la che do TU BAN & tu DA NANG ra BAC la che do cong san di, no nhu la HAN QUOC VA TRIEU TIEN ,OK ?.CHUNG TOI TON TRONG LICH SU CUA DAN TOC NHUNG CAI GI CAN DOI MOI CHUNG TA NEN DOI MOI. KE SI BAC HA OI! CHUNG TA FAI LAM GI DAY ? CHUNG TA MANH DONG HO SE GIET CHUNG TA NGAY , BAN HAY KIEM CHE NHE!TUI CO MOT GOI Y RAT HAY MA KHONG CAN DEN SUC CUA CHUNG TA............ DO LA CAN CO SU KIEN GI DO DE CHO "THE UNITED STATES"CAN THIEP VAO . SAU DO LAM MOT CUOC BO PHIEU TIN NHIEM THAT CONG BANG MA NGUOI DAN NOI DUNG CAM NGHI CUA MINH VE CHE DO HIEN NAY. CHUNG TA CO 85 TRIEU DAN TINH BANG 100% ,NEU 50% SO PHIEU DO UNG HO CNXH THI CHUNG TA SE CHIA DAT NUOC TU DANANG RA BAC & VAO NAM, NEU TREN 50% KHONG UNG HO CHE DO XHCN THE NEN DEP BO NO DI,NEU TREN 50% UNG HO XHCN THI HAY DE NO TON TAI, OK? THE LA TA GIAI QUYET SONG !tren khong fai nick cua tui dau !

-- hakuchuu_mu (trung_thu1986@yahoo.com), March 07, 2005.

Moderation questions? read the FAQ