Đạo Ở Mỹ Ḱnh Đảng CS Hà Nội

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Đạo Ở Mỹ Ḱnh Đảng CS Hà Nội


Vi Anh
Ủy Hội Tôn giáo Quốc tế Tại Hoa Kỳ và Đảng CS Hà nội, ai sẽ thắng ngày 15 tháng Ba, năm 2005.
Trong hiệp 1, Đạo đă thắng nhờ ḷng kiên nhẫn và nhờ cuộc nổi dậy của Người Thượng theo Tin Lành Tại Gia ở Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam làm giọt nước tràn trong việc CS Hà nội đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Sau nhiều lần, trong mấy năm, Đạo đă kiên tŕ đề nghị, Bộ Ngoai Giao Mỹ mới chịu đặt Đảng CS Hà nội vào một trong tám nước duy nhứt trên thế giới cần phải quan tâm đặc biệt (country of particular concern = CPC) v́ lư do đàn áp tôn giáo hồi tháng 9 năm 2004. Lư do v́ CS Hà nội quá chủ quan, tưởng Mỹ Hà quá cầøn ḿnh để be bờ TC bành trướng. Nên sẵn tay diệt đạo diệt luôn Tin Lành ở Việt Nam, nhứt là Tin Lành ở Tây Nguyên t́nh sâu nghĩa nặng với Mỹ, từ Chiến Tranh Việt Nam. Tin Lành Cao Nguyên nổi dậy; một năm hai lần. Tin Lành ở Mỹ chiếm 70% dân số không nói ra nhưng vận động âm thầm và hữu hiệu để "dạy" cho CS vô thần Hà nội "một bài học".

Trong hiệp hai, Đảng ra chiêu hóa giải. Thất bại cả ba chiêu. Gởi Bà Tôn Nữ Thị Ninh đi Mỹ giải độc, thất bại. Lợi dụng chuyến đi Việt Nam của Ô. Nguyễn cao Kỳ để chứng tỏ hoà hợp mới cũ, thất bại. Lợi dụng đi của một thiền sư để chứng tỏ hoà giải tôn giáo, thất bại có tự do tôn giáo, có ḥa giải Phật giáo. Đạo Mỹ và du luận Hoa kỳ không ai tin. Trái lại Đạo ở Mỹ thi triển thần công lực nhiệm mầu. Đầu tháng Hai năm nay , đề nghị với Bộ Ngoại giao Mỹ hai việc chánh. Cấm không cho những người của Đảng, Nhà Nước CS Hà nội có liên quan đến đàn áp tôn giáo, nhập cảnh Mỹ. Và xuất chi kinh phí hai triệu để phát triển tôn giáo ở Việt Nam. Hai đề nghị chế tài này trên phương diện thực tế hành động có vẽ rất "đạo" và hiền. Nhưng thực tế về ngoại giao rất kẹt cho Đảng CS Hà nội. Không phải kẹt v́ mấy tay "đại cán" an ninh nội chính không đi Mỹ thăm con cái du học, mang tiền thu vén cuối đời gởi để thủ thân được. Mà kẹt v́ trong khi Hà Nội đang ráo riết vận động đi vào Tổ Chức Thương Mại Thế giới, nếu Bộ Ngoại Giao cấm cửa một phần như vậy, con đường vận động của CS Hà nội với Mỹ bị hẹp lại nhiều. Kẹt thứ hai nữa là với hai triệu Đô tuy nhỏ dành cho việc phát triển tự do tôn giáo Việt Nam, ngoại giao đoàn của Mỹ có lư do đi tới đi lui các cơ sở và lănh tôn giáo Việt Nam bị CS Hà Nội như HT Tăng Thống GHPGVNTN Thích Huyền Quang, HT Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Quảng Độ, Cụ Lê Quang Liêm, LM. Nguyễn văn Lư, v.v. th́ phong trào đấu tranh tôn giáo sẽ lên tinh thần, hại cho Đảng.

Đảng CS Hà nội liền dùng chiêu thức hóa giải công lực của Đạo Mỹ. Thủ Tướng Phan văn Khải ra công văn chỉ thị các cấp cho Hội Thánh Tin Lành Tại gia được hoạt động "miễn" không liên hệ đến Fulro và Dega, là hai tổ chức CS Hà nội cho là "lực lượng thù địch" của CS, ở Tây Nguyên. Chữ "miễn" này rất mập mờ; phần giải thích nghĩa chặt hay lỏng, ø toàn quyền nằm trong tay CS Hà nội. Nên dù bên ngoài Ủy Hội đón nhận quyết định của CS Hà Nội rất ngoại giao nên có người cho Ủy Hội ban phép lành cho CS Hà Nội. Nhưng bên trong Ủy Hội, nhiều phát biểu ư kiến tỏ ra hết sức dè đặt, nếu không muốn nói là nghi ngờ về những trí trá của CS Hà nội. Bà Anne Johnson, phát ngôn viên của Ủy Hội: "Chúng tôi vẫn c̣n 'quan tâm' v́ chỉ đạo này vẫn c̣n hạn chế, mơ hồ, và vẫn có thể mở đường cho các quan chức, cán bộ, và công an ở địa phương có thể diễn giải một cách tùy tiện. Và nếu theo cách diễn giải tùy tiện này, th́ rất có thể sẽ xảy ra những vụ lạm dụng nghiêm trọng như năm ngoái. Và theo Ô Cromatie trong Ủy Hội, đó là cách CS Hà nội đối phó với biện pháp "quan tâm đặc biệt" của Bộ Ngoại giao Mỹ, ân hạn chấm dứt vào 15 tháng 3 tới đây. Tin của Pháp Tấn Xă AFP cho biết CS Hà nội sẽ có những thay đổi đáng kể trong phạm vi tự do tôn giáo do áp lực của Mỹ và do mối lo của CS Hà nội trước lời khuyến cáo của Ủy Hội Tôn giáo Quốc tế gởi Bộ Ngoại Giao của Mỹ.

Tuy chỉ c̣n non một tháng nữa thôi, nhưng hơi sớm để đoán già, đoán non xem Đạo Mỹ và Đảng CS Hà nội ai tháng ai trong hiệp hai của trận đấu đấu trí v́ tự do tôn giáo Việt Nam này. Nhưng có một chân lư có thể tin tưởng măi được. Thiện phải thắng Ác. Đúng phải thắng sai. Cuộc đấu tranh Thiện- Ác, Đúng-Sai có thể kéo dài, nhưng "Thiện Ác đáo đầu chung hữu báo, Cao phi viễn tẩu giả nan tàng". Để thúc đẩy tiến tŕnh tự do dân chủ cho nước nhà Việt Nam, tập thể người Mỹ gốc Việt đang chạy theo cây kim đồng hồ để tạo thêm chất xúc tác đánh động Bộ Ngại giao và Đạo Mỹ. Nhiều kiến nghị, biểu t́nh như cuộc biểu t́nh tại Thủ Đô Tinh Thần người Mỹ gốc Việt ngày 19 tháng 2, không ngoài mục tiêu quốc tế vận ấy.


-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 28, 2005

Moderation questions? read the FAQ