TRIEU THANG AN CAP ....Tho HaHuyen Chi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

TRIE^.U THA(NG` AN CA(P'.

Xa~ vie^n an cap cu? khoai,

Do^.i vie^n an cap mo^.t va`i ky' pha^n,

Huye^.n uy? an cap cai' ca^n,

Tinh? uy? tro^.m go^~ thuy? la^m xa^y nha`,

Bo^. do^.i an cap qua^n xa,

Co^ng an an cap thit da to^.i tu`,

Phap' dinh` cu*o*ng~ ly' ddoa.t tu*`,

Hie^n' phap' danh' cap tu do nha^n quye^`n,

Nha` ba(ng an cap ba.c tie^`n,

Nha` tru*o*ng` an cap nie^`m tin nhi do^ng`,

Tu*o*ng' lanh~ an cap chie^n' co^ng,

Nha` thu*o*ng an cap ta^m' long` lu*o*ng y,

Ba'c Ho^` chinh' ke? dda.o thi (*),

Trie^.u thang` an cap con` chi gio^ng' noi` !!!

Tho* Ha Huyen Chi.

(*) HCM an cap ta^.p tho* "Ngu.c Trung Nha^.t Ky'" cua? mo^.t tu` nha^n Trung Hoa ro*`i tu*. nha^.n cua? minh`, mo^.t kham' pha' mo*i' da^y cho bie^t'.

Xin anh TEST post la.i ba`i tho* na`y cho ro~ rang` de^? ca? nuoc' de^`u bie^t'. Xin cam on.

-- nguoidan (nguoidan@yahoo.com), February 28, 2005

Answers

Anh "nguoidan (nguoidan@yahoo.com), February 28, 2005 "
anh thử vào:Ca Đoàn Hướng Dương.
Có nhiều loại font tiếng Việt, tôi hiện đang dùng Vcatkey ,tương đối dễ sài.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 10, 2005.

TRIỆU THẰNG ĂN CẮP.

Xă viên ăn cắp củ khoai,
Đội viên ăn cắp một vài kư phân,
Huyện ủy ăn cắp cái cân,
Tỉnh ủy trộm gỗ thủy lâm xây nhà,
Bộ đội ăn cắp quân xa,
Công an ăn cắp thịt da tội tù,
Pháp đ́nh cưỡng lư đoạt từ,
Hiến pháp đánh cắp tự do nhân quyền,
Nhà băng ăn cắp bạc tiền,
Nhà trường ăn cắp niềm tin nhi đồng,
Tướng lănh ăn cắp chiến công,
Nhà thương ăn cắp tấm ḷng lương y,
Bác Hồ chính kẻ đạo thi (*),
Triệu thằng ăn cắp c̣n chi giống ṇi !!!

Thơ Ha Huyen Chi

(*) HCM an cắp tập thơ "Ngục Trung Nhật Kư" của một tù nhân Trung Hoa rồi tự nhận của ḿnh, một khám phá mới đây cho biết.

-- nguoidan (nguoidan@yahoo.com), February 28, 2005
Post lại cho nguoidan (nguoidan@yahoo.com), February 28, 2005

-- (nguoitinan@ok.org), March 10, 2005.

Moderation questions? read the FAQ