Hich NHAN DAN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

HICH NHAN DAN

Posted By: Hau due Hung dao vuong, Dinh tien hoang
Date: Monday, 10 January 2005, at 7:31 a.m.


-- (XTC@shotmail.com), February 26, 2005

Answers

Hich Nhan dan


-- (XTC@shotmail.com), February 26, 2005.

NHỜ ƠN CHÓ VÀ ĐẢNG, HÀNG NGÀN TRẺ THƠ VÀ PHỤ NỮ VN ĐĂ ĐƯỢC XUẤT CẢNG

RA NƯỚC NGOÀI ĐỂ LÀM NÔ LỆ T̀NH DỤC CHO BỌN NGOẠI BANG

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), February 26, 2005.


Moderation questions? read the FAQ