Nghĩ Ǵ Sau 30 Năm Hà Nội Nắm Quyền

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cuối cùng th́ chúng có được những ngày hạnh phúc, được làm cái điều dă man là làm cho người khác làm việc vất vả nhưng đồng tiền lại chảy về chúng. Chúng rêu rao lao động Việt Nam rẻ rúng để chiêu dụ đô la vào để lập nhà máy, trả tiền cho nhân công 100USD/tháng trong khi các hàng hóa được xuất khẩu ra nuớc ngoài nơi người b́nh thường thu nhập 2500USD/thánng. Nhưng các nhà đầu tư vẫn không muốn làm ăn với Viện Nam, cho nên dù lao động VN có rẻ rúng thế nào th́ chuyện thất nghiệp cũng khó mà tránh khỏi. Nguyên nhân không đâu khác là bọn chó đẻ cộng sản hà nội, chúng làm cho giấy tờ để lập nhà máy trên nên vô cùng phức tạp mà nếu không chi đô la cho từng tên cộng sản th́ đừng có ḥng. Và rồi tiền điện, tiền điện thoại mắc mỏ nhất trong vùng Đông Nam Á do bọn chó đẻ điều hành đă làm cho các nhà đầu tư ngán ngẩm. Thế mà chúng c̣n không buông tha khi c̣n có kế hoặch tăng tiền điện. Điện thoại th́ khỏi nói chúng độc quyền và bắt người dân phải trả cho chúng thực hiện các cuộc gọi miễn phĩ cho nên mới có sự kiện nghẽn mạch xảy ra tại hà nội chó chết hồi trước tết. Đă 30 năm qua, nhưng chúng có hề cho ngưới miền Nam nắm quyền thực sự dù chỉ trong một lănh vực nhỏ đâu. Đâu đâu ở Sài G̣n nơi thuộc Nam VN chúng đều chiếm đoạt và chia đất cho nhau. Ngay cả Dinh Độc Lập mà cũng c̣n có bảng Phở Hà Nội nữa th́ hỏi chúng c̣n lộng hành đến cỡ nào. Đă biết bao nhiêu người ngă xuống cho cuộc chiến để rồi tụi cộng sản nay hưởng lạc thú.

-- (a@b.c), February 26, 2005

Answers

Response to Nghĩ Gì Sau 30 Năm HĂ  Nội Nắm Quyền

BỌN CS LÀO, ĐỒNG MINH CỦA LŨ VC, ĐĂ VÀ ĐANG THẢM SÁT CÁC

ĐỒNG BÀO TIỂU SỐ Ở CÁC VÙNG BIÊN GIỚI TẠI VIET NAM

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), February 26, 2005.


Response to Nghĩ Gì Sau 30 Năm HĂ  Nội Nắm Quyền-- (Tổsu_cs@yahoo.com), February 26, 2005.

Moderation questions? read the FAQ