Thơ văn cách mạng XHCN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thơ của Bút Tre(thư ký riêng của HCM ở hang Pắc-Bó) được truyền tụng trong dân gian.

Anh đi công tác Kăm Pu Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm.

Cục ta có bác Hà Đăng Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa.

Tin đâu như sét đánh ngang, Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần.

Ô hô đau đớn xiết bao, Bác Hồ tắt thở đi vào cõi mông.

Nước ta bầu cử tự do, Ai mà ta chọn thì cho vô hòm*. *(thùng phiếu)

Chị em du kích giỏi thay, Bắn máy bay Mỹ rớt ngay cửa mình.

Trong khi Bác đứng chào cờ, Các chị thì hát, há to cái mồm!

Bác Hồ có một con chim, Bác nhờ chị Định đi tìm cái lông (cáilồng)

Chị Bình tiễn Bác dưới mưa, Chị thấy Bác ướt liền đưa cái nòn (cái nón)

Nòng pháo vừa to vừa dài, Các chị phụ nữ xúm vào kéo lên.

Má kê nòng súng thẳng đơ, Tay thuôn chị cứ bóp cò, sướng chưa!

Khoai luộc tiếp tế chiến khu, Bác Hồ bốc thử một cu ăn liền.

Vào thăm lăng Bác âm u, Các chị bộ đội ngả mu ra chào.

Trên non con khỉ đánh đu, Dưới thành Ba Duẩn Mút-Cu chưa về!

Anh đi công tác Pờ-Lây, Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra.

-- dvn (dvn@vn.vn), February 25, 2005

Answers

Response to Thơ văn cách mạng XHCN

Thơ của " Bt Tre "(thư k ring của HCM ở hang Pắc- B) được truyền tụng trong dn gian.

Anh đi cng tc Kăm Pu Chia chiến lợi phẩm ở t ba năm.

Cục ta c bc H Đăng Ấn cho tu chạy băng băng như ra.

Tin đu như st đnh ngang, Bc Hồ đang sống chuyển sang từ trần.

h đau đớn xiết bao, Bc Hồ tắt thở đi vo ci mng.

Nước ta bầu cử tự do, Ai m ta chọn th cho v hm *. *(thng phiếu)

Chị em du kch giỏi thay, Bắn my bay Mỹ rớt ngay cửa mnh.

Trong khi Bc đứng cho cờ, Cc chị th ht, h to ci mồm !

Bc Hồ c một con chim , Bc nhờ chị Định đi tm ci lng (cilồng)

Chị Bnh tiễn Bc dưới mưa, Chị thấy Bc ướt liền đưa ci nn (ci nn)

Nng pho vừa to vừa di , Cc chị phụ nữ xm vo ko ln.

M k nng sng thẳng đơ , Tay thun chị cứ bp c, sướng chưa !

Khoai luộc tiếp tế chiến khu, Bc Hồ bốc thử một cu ăn liền.

Vo thăm lăng Bc m u, Cc chị bộ đội ngả mu ra cho .

Trn non con khỉ đnh đu , Dưới thnh Ba Duẩn Mt-Cu chưa về !

Anh đi cng tc Pờ-Ly, Cu di dằng dặc biết ngy no ra.

-- dvn (dvn@vn.vn), February 25, 2005

post lại

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 02, 2005.


Moderation questions? read the FAQ