Sound On PLS!!! MidNight Oil:::Beds Are Burning:::Hảy vào Room "Vạch Trần bản Chất Cong San Vietnam trong PalTalk

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ngày 26 tháng 2 năm 2005 Đánh Dấu Nạn Đói Năm Ất Dậu làm triệu ngướ Chết

Real Time - Online - Right Now!!! 24/24

Các Bạn Muốn Biết Tại Sao Có NẠn Đói Khủng Khiếp Năm Ất Dậu.

Ai Là Người, Thành Phần Nào, Phe Nhóm Nào Hưởng Lợi Trận Đói Năm Ất Dậu

Ai Là Người Sống Trên Xương Máu Đồng Bào

Ai Là Người Gây Nên Trận Đói Năm Ất Dậu, Không Phải Chủ Yếu Do Quân Đội Nhật

Các Bạn Muốn Biết Đó Là AI !!!!!

Mời Các Bạn Vào Room Vạch Trần Bản Chất Cộng Sản Việtnam

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 25, 2005

Answers

Response to Sound On PLS!!! MidNight Oil:::Beds Are Burning:::Hảy vĂ o Room "Vạch Trần bản Chất Cong San Vietnam trong PalTalk

Anh Ke~ Si~ Bac' Ha` than men^',

My~ Linh muon^' vo^ room Vach Tran^` Ban~ Chat^' tham doc cua~ Cong

San~ thi` vo^ lam` sao? Anh lam` On chi~ dan^~ cho My~ Linh nha !

Cam~ On anh nhieu^`, Chuc' anh vui-ve~ va` manh-khoe~.

-- Tran my Linh (saigonvinhbiet@yahoo.com), February 25, 2005.


Response to Sound On PLS!!! MidNight Oil:::Beds Are Burning:::Hảy vĂ o Room "Vạch Trần bản Chất Cong San Vietnam trong PalTalk

Chị Mỹ Linh cần download và install Download PalTalk

Sau khi download and install PalTalk chị Linh cần Register "đăng kư" 1 nickname trong PalTalk.

Sau khi đă Log In vào PalTalk chi Linh vào Group "Languages: Asia and South East". Chi se thấy room "Vạch Trần Bản Chất Việt Cộng"/ Muốn phát biểu ư kiến cũa ḿng chi Linh cần phải có 1 Microphone được nối với Sound Card.

Trong tất cả mọi trường hợp , trước khi muốn PalTalk, ḿnh phải có 1 Sound Card và Speakers được installed trong PC.

Enjoy Yourself!!!

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 25, 2005.


Response to Sound On PLS!!! MidNight Oil:::Beds Are Burning:::Hảy vĂ o Room "Vạch Trần bản Chất Cong San Vietnam trong PalTalk

Thank-you so much anh ke~ Si~ Bac' Ha` !

My~ Linh da~ download va` install duoc roi`!

Men^' Chuc' anh vui ve~ va` khoe~ manh nha anh!

-- Tran my Linh (saigonvinhbiet@yahoo.com), February 26, 2005.


Response to Sound On PLS!!! MidNight Oil:::Beds Are Burning:::Hảy vĂ o Room "Vạch Trần bản Chất Cong San Vietnam trong PalTalk

http://conghambannuoc.tripod.com

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 01, 2005.

Moderation questions? read the FAQ