Ask a question !

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Với 1 hnh tượng siu nhn ( Superman )...thằng Mẽo chỉ ao ước c được 1 người vừa c quyền lực vừa tốt ..gip đỡ dn chng ..

SO ...Việt Nam chng ta hnh như c tới cả 1 tập đon siu nhn ..." i wanna live "...Freeeedoooooom and Justiceeeeeeeee for allllllllll...

-- Con cặc trở lại (Penis return@penis.com), February 24, 2005

Answers

thằng Mẽo chỉ ao ước có được 1 người vừa có quyền lực vừa tốt ..giúp đỡ dân chúng ..

Thằng CHXHCN chỉ ao ước toàn thể bọn CHXHCN chúng nó vừa có quyền lực cha truyền con nối vừa tốt . . giúp dân chúng thành những người ngu nhất thế giới ,những người cơ hàn nhứt thế giới,những người bị áp chế nhứt thế giới . . . . . mà vẫn nghĩ họ là những người có " Đập lập,tự do,dân chủ,ấm no,hạnh phúc " nhất thế giới.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 24, 2005.


thằng Mẽo chỉ ao ớc c ợc 1 ngời vừa c quyền lực vừa tốt ..gip ỡ dn chng ..

Thằng CHXHCN chỉ ao ớc ton thể bọn CHXHCN chng n vừa c quyền lực cha truyền con nối vừa tốt . . gip dn chng thnh những ngời ngu nhất thế giới ,những ngời c hn nhứt thế giới,những ngời bị p chế nhứt thế giới . . . . . m vẫn nghĩ họ l những ngời c " ập lập,tự do,dn chủ,ấm no,hạnh phc " nhất thế giới.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 24, 2005.


Anh Thich Du Thu noi dung.

Dat nuoc va Nguoi dan Viet ngay cang nhan ra con duong ma Tau va nhung ke ban nuoc cho Tau dan dat ho lao vao, bang cach bit mat ho va noi ho dang di den thien duong.

Kho noi nhung nguoi lam tay sai cho Tau giet Viet, da bi mu diec luon, nen de cho cai tam ma cua ho chi phoi hoan toan.

Cang hay, de cho dan ta duoc thay ro, khi ho doc nhung ke viet nhu vay. Bay gio dan khong mu loa nua dau. Nhung ke tay sai cho giac Tau cang viet nhieu, noi nhieu, cang thu doan va long len nhu vay, cang tot.

-- (aaa11111@yahoo.com), February 24, 2005.


Moderation questions? read the FAQ