Yu nước tức l yu chủ nghĩa x hội

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Yu nước tức l yu chủ nghĩa x hội-- gonzales (amigo@el.paso.tx), February 22, 2005

Answers

Response to Yêu nước tức là yêu chủ nghĩa xã hội

Đồng ch cn ngo hộ l đang học "đường lối cch mệnh do bc chủ trương v đề xướng "

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 23, 2005.

Moderation questions? read the FAQ