v c

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

NƯỚC VIỆT NAM L MỘT, DN TỘC VIỆT NAM L MỘT

SNG C THỂ CẠN, NI C THỂ MN

SONG CHN L ẤY, THẰNG PHẠM VĂN ĐỒNG CI MẶT XUỐNG

K GIẤY DNG ĐẤT CHO BỌN TẦU

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), February 22, 2005

Answers-- (tosu_cs@yahoo.com), February 22, 2005.

NƯỚC VIỆT NAM L CHNH ,X HỘI CHỦ NGHĨA L T.

LIN S Đ CHẾT ,CHỆT N SẮP TN .

SONG CI CHN L Đ ,THẰNG NNG ĐỨT KU NGU KHNG BIẾT ,

CAN TM DNG ĐẤT CHO TU PH ,NGƯỜI DN VIỆT THỀ RỬA NHỤC .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 22, 2005.


Moderation questions? read the FAQ