Knh xin qu vị viết bằng tiếng Việt.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ti l ngưi Việt tị nạn việt cộng. Yu cầu qu vị viết tiếng Việt (nếu c thể) trong forum ny. Ti (v c thể rất nhiều người Việt khc trong hay ngoi nưc) khng rnh tiếng Anh cũng muốn đọc bi của qu vị. Thnh thật cảm ơn qu vị.

-- (Km@tinganh.arg), February 20, 2005

Answers

Response to Kính xin quý vị viết bằng tiếng Việt.

Một lời nói Phải !!!!!

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 20, 2005.

Response to Kính xin quý vị viết bằng tiếng Việt.

Một lời ni Phải

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 20, 2005.

Response to Kính xin quý vị viết bằng tiếng Việt.

***

That is why Vietnamese eat ThitCho :))))))

VAS = Vietnamese American Society (mixed)

-- Cheers :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), February 20, 2005.


Response to Kính xin quý vị viết bằng tiếng Việt.

Y kien hay, xin ung ho.

-- (GetReal@GetReal.com), February 20, 2005.

Response to Kính xin quý vị viết bằng tiếng Việt.

Y kien rat hay, toi ung ho anh ban

-- (Yuppy@Hotmail.com), February 20, 2005.


Response to KÃnh xin quà vị viết bằng tiếng Việt.

Lời ề nghị m sau lng mấy tn khoi si tiếng Mỹ loại " no star where " nh Chệt cọng Ch Bựa v v v v

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 20, 2005.

Response to Kính xin quý vị viết bằng tiếng Việt.

Toi rat dong y voi y kien nen viet bang tieng Viet,ngoai tru nhung truong hop bat kha khang.Ve phuong dien khoa hoc ky thuat co the vi hoan canh lich su chung ta khong theo kip nen van minh vat chat cua Tay phuong nhung ve van chuong triet hoc ,van hoc lich su co nhieu khi nguoi Tay phuong cung phai hoc hoi chung ta.Ngoai ra theo thien y cac ban nao da co con cai cung nen chu y day con cai minh noi tieng Viet cho chuan.Noi tieng Viet chuan la noi loai tieng Viet phu hop voi van hoc nghe thuat thoi cac cu TU LUC VAN DOAN ,NAM PHONG TAP CHI...Van hoc hai ngoai ngay nay dang thua ke truyen thong do.Nen tranh noi chuyen theo kieu phim bo HONG Kong,noi theo kieu chem tieng Tay tieng My,noi theo kieu VC..nghe vua que mua tho kech,vua khong dung,vua lai cang.

-- Lin Ho (Lin@hotmail.com), February 21, 2005.

Moderation questions? read the FAQ