Viết dấu chấm lm sao ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

  1. Cảm ơn bi viết rất khch quan của gio sư. Chu l một người Việt sinh ra sau cuộc chiến, quan tm đến sự hưng thịnh của dn tộc VN.
  2. Cảm ơn bi viết rất khch quan của gio sư . Chu l một người Việt sinh ra sau cuộc chiến, quan tm đến sự hưng thịnh của dn tộc VN .


Dấu chấm của 1 hay 2 dễ đọc hơn ?
Yu cầu cho biết. Cảm ơn.

-- (test@test.test), February 19, 2005

Answers

Response to Viết dấu chấm làm sao ?

Cch đy 15 năm khi ti đi học trường đnh my ở Sign th người ta dạy rằng, dấu chấm, dấu phẩy phải đnh liền sau chữ, sau đ chừa 1 khoảng trắng. Với 1 số văn bản quan trọng th c thể chừa 2 khoảng trắng. Qua Mỹ ny học lại đnh my cũng dạy y như vậy. Cho nn cch 1 l đng.

-- VAS Mod (vasgatekeeper@yahoo.com), February 20, 2005.

Response to Viết dấu chấm làm sao ?

hic... tui ddoc hoai co thay khac biet gi ddau ..!!!

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), February 19, 2005.

Response to Viết dấu chấm làm sao ?

To Bạc Liu.
Dấu chấm st vo.

Gio sư.


Dấu chấm rời ra.

Gio sư .-- (test@test.test), February 19, 2005.

Response to Viết dấu chấm lÃm sao ?

To Test,

Good question. Dấu chấm st GS ở cu số 1 l ng chuẩn. Phải viết nh thế mới ng.

-- Viet Cuong (wilson_beng@yahoo.com), February 19, 2005.


Response to Viết dấu chấm làm sao ?

Dung roi, dau cham nen sat vao chu cuoi cau. Ngoai ra can co 2 khoang trong cho chu ke tiep sau dau cham. Trong khi do chu sau dau phay chi can 1 khoang trong ma thoi.

Hoc sinh trong nuoc hau het deu pham sai lam nay khi danh chu. Day la ket qua cua nen giao duc CS?

-- (dancamau@yahoo.com), February 19, 2005.Response to Viết dấu chấm làm sao ?

Aufstand gegen Diktatur Ceausescus, der nach kurzem Standgericht zusammen mit seiner Frau erschossen wird. Die Macht bernimmt die "Front der Nationalen Rettung", die sich spter in eine Partei umwandelt und die Wahlen vom Mai 1990 gewinnt.

Năm lồi hiểu tiếng Đức ?
Gương của Ceausescus th bọn độc ti phải học được chứ ?

-- (test@test.test), February 19, 2005.

Response to Viết dấu chấm làm sao ?

Cau một dấu chấm đng tiu chuẩn viết lch quy luật. Cu Số hai dấu point đặt sai mẹ n rồi, ai viết lối ny khng đu8o8.c lm thư k T n

-- (Su Bi Da @ Sai Genh.Net), February 19, 2005.

Moderation questions? read the FAQ