lyrics of varnam

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

HELLO ! SIR (MADAM) does any one know the swaram and lyrics of the varnam(innum en manam-CHARUKESI-ADI-) of lalgudi jayaraman GARU. please kindly respond to my question please . Thankyou.

-- KEYBOARD (KVMAMSC@YAHOO.COM), February 17, 2005

Answers

nnam en manam (padavarNa). rAgA: cArukEsi. Adi tALA.

P: innam en manam ariyAdavar pOla irundiDal nyAyamA yAdava mAdhavA A: munnam payinradO in-nATakam-ellAm mannA kamalak-kaNNA maNivaNNA (ciTTasvara) pa dha ni dhA pa ma da pa ma ga r gA mA pA , ma i dha ni pa dha ma pa ga ma ri ga ma pa dha ni sa* ri* sa* ri* ga* ma* ri* gA* sA* , ni sa* dha nI* pA* , , dha ma pa ga ma ri ga (ciTTasvara sAhitya) parivilAda nenjam tandadAr paghal iravellAm ninaindurugiyum pala vidham tanilE ninaiyazhaittEn manam calittEn oru tuNaiyilEn C: kuzhal Udum azhagA kaNNA kurai tIrAyO 1: uLLum puram engum isai ponga tIrAyO 2: veNNai uNNum vAyA oLiyum mAyA kaLvanum nIyA kanniyar nAyA kadir nighar tUyA un manam kAyA anbelAm poyyA agha murugavE 3: muzhu madiyak-kaNDa kaDal alai pAolavum kuLir mazhaiyil nanaiyum iLam payir pOlavum enadu uyirum uDalum uLamum negizha nI vandu manam uvandu karam tandu in 4: kANum poruLellAm unaiyanri vErEdum kANEn engum malar vizhigaLoDu kuzhal ashaiyu-mukham mayil iragaNiyum mana mOhanA arugil nI varugavE taruNamE karuNai puriyavE anburuvE AruyirE vA Ala vA akhilam magizha pavazha idazh pozhiyum

-- meena (123@yahoo.com), February 17, 2005.


Moderation questions? read the FAQ