Khai trng Nh bảo tng Hồ Ch Minh tại Xan Phan-xt-c USA

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Khai trng Nh bảo tng Hồ Ch Minh tại Xan Phan-xt-c USA-- gonzales (amigo@el.paso.tx), February 16, 2005

Answers

Response to Khai trýõng Nhà bảo tàng Hồ Chí Minh tại Xan Phan-xít-cô USA

Hổng được đau con ! m c nch n nhỡ n dở tay ra li "ci bộ mặt cch mệnh nham nhở đưới tiu chẩu căn bản của con người " chắc m sẽ khc tht ln v thất vọng .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 17, 2005.

Moderation questions? read the FAQ