Co Xa Hoi Nao Chan Bo Lam Chu Tich Khong Su That Ma

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cac bac cứ noi thế ấy, Bush đi chăn ḅ ma được đại đa số dân chúng họ bầu nàm tổng thống đến 2 nhiệm kỳ là hay lắm. Chỉ có xă hội Tự Do Dân Chủ và Đa Đảng như ở hiệp Chủng Quốc này thôi, thế xứ cờ Hoa mới là Super Nation chứ lỵ .

Ở Các nước cộng sản kém mở mang không bầu cử th́ thằng chăn ḅ hoạn nợn nàm vua muôn đời và dùng mọi h́nh thức để làm dzua nhưng có O6ng Dzua nào ngồi măi trên ngai vàng đâu, nha6't là ba thằng chăn trâu ở Việt Nam th́ ngu ngốc có tiếng đấy vụ 3 thằng chệt phệ nó giết dânn Ngư Phủ tHanh Hóa mà có thằng nào giám có Ư Kiến với Vịt Tiềm Bắc Kinh Bao giờ trâu về hợp phố, lọai trâu ngu đần như Đảng CSVN và các thủ Lợn ( thu? trưởng )

Đó là lư do tại sao tớ bỏ cái thiên đường Hồ Chó Minh đi t́m Tự Do và ta mong đồng bao ta sớm được Tự Do và làm chủ chính ḿnh ba cái vụ nhà nước quản lư là nói lái, nói thẳng là nhà nước hay các Thủ Lợn ăn cắp của nhân dân

-- (ThieuY@Cong San.BoLao), February 16, 2005


Moderation questions? read the FAQ