chan bo lam chu tich?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

ca'c chu noi' nhu vay y khinh miet chinht o tien ca'c chu ma thoi Bo me. ong co^' o^ng ky. chu' la` no^ng da^n hay la`m cho Phap de an Pha^n cu?a chu'ng neu la`m cho P ro rang cac ong noi cac chu' la` VGian -> thoa nao` wa my liem di't bon USA con neu k0 thi ong noi ca'c chu cung la`m nghe chan bo ma thoi Xuat than N/d nhung nguopi ta co i chi vuon len thi dnag khen thoi cac do hon ke co hoc ma phai di lie^"m dit bon TB de^? kei1m tien le^n ma.ng chui CS nhuc. nha? wa

-- ngungoc (gialong9@yahoo.com), February 16, 2005

Answers

Trong bat cu xa hoi nao,bat cu nghe nghiep nao cung deu tot.Nguoi quet duong lam cho thanh pho sach se,nguoi nong dan trong trot san xuat ra lua gao ngu coc cho toan xa hoi...Nhung xa hoi dung la xa hoi xu dung con nguoi dung noi dung cho,nguoi tot nghiep tien sy phai la giao su dai hoc,nguoi muon lam den chuc chu tich nuoc hay tong thong phai la nguoi tren 40 tuoi,phai tot nghiep dai hoc ,phai co dao duc tot (dao duc phai do toan dan nhan xet va chu yeu la phai duoc toan dan bau len )trong cong bang ,tu do.Sau 1975 dan dap xich lo co bang tien sy cu nhan hang dong ,trong khi cac ong giam doc ,giam xui toan la khong co bang cap ,den chu ky con phai gach cheo thi xa hoi mien Nam noi rieng va ca nuoc noi chung ,khong bang hoai moi la chuyen la.

-- Lin Ho (Lin@hotmail.com), February 16, 2005.

Moderation questions? read the FAQ