kiss your asses and say goodbye!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nhung tai -lieu nay anh lay tu Reuter- mot co so thong tin co tam voc cuoc-te va rat dang kinh , nen cac chu kkk dung voi che bai anh la hu -lau day nhe , anh luon la nguoi van-minh , di truoc thoi -cuoc .

thoi gian la nam 2012 - chi con 7 nam nua thoi ! cai goi la global-warnning da di vao su that . [ bao-dong -hoan-cau]. tong thu ki Annan cua lien-hiep-cuoc noi ro : -climate change is a global problem [ van de khi hau thay doi da bien thanh tinh hinh nghiem trong cho hoan cau ].

-muc nuoc bien dang cao , de doa tat ca nhung vung dat thap , cac vung ven bien va cac thanh pho gan song bien [ ke ca cac thanh pho cua Nhat , Newyork, San francisco ....].

-cac cuoc dia -chan ,dong dat vi dai khong bao truoc , cac thien tai se nhieu hon trong the ki 21 nay ....

-them vao do ,cac vung dia -cuc [ north &south pole] se tan bang da nhanh chong , nhung bang da tan va tran lan o tren nhung vung Greenland va Antarctica , la nhung nguy hiem cho tau be va de doa cac vung bac -ban -cau .

Cac thanh pho bi lut loi den tinh trang nguy hiem bao gom London, Shanghai, Bombay , Newyork .....

ket qua cua su thay doi thoi tiet bien dia cau thanh 1 cai lo lua nung nong boi cac cuoc -gia tien tien voi ki nghe nang da phe thai doc -chat tu cac nha -may nhung vi bau khi quyen dia cau bao boc nen cac doc chat, hoa chat ban nguoc tro lai dia-cau [ greenhouse effect & emissions].

Anh Bush nha minh da to y che bai cac cuoc hoi nghi cua Kyoto [ Nhat] va noi rang -cac cong trinh ngan chan greenhouse effect qua ton kem va vo ich , vo -bo !

bo-khi , cac chu kkk nen sua soan kiss your asses and say goodbye by the year 2012.

-- chi-bua (mingo@netscap.net), February 15, 2005

Answers

Hi chibua chừng no dọn về VN như pham duy sống để xứ mỹ ny bớt đi một thằng ăn wellfare. Mổi lần vc mặt đi bc sỉ, fll thuốc hay cha fơodstamps ra khng thấy nhục cho ci mặt gi ...

-- (vodanhDc@chetchaCS.com), February 15, 2005.

Chibua l một con người bất mn x hội. Trnh độ cũng thấp, ni năng vớ vẩn mọi người tiếp chuyện lm g cho mệt.

-- (GetReal@GetREal.com), February 16, 2005.

bo-khi, ro vo duyen chua ? anh dang noi chuyen voi dong bao KKK thi tu nhien co 2 chu nhay vo ban chuyen hoi-nach voi anh , quai that !

khong le 2 chu vo-danh va get-real thuoc noi giong KKK? khong sao ca , anh cung khong ki thi KKK bao nhieu, anh chi day do chung thoi !

-- chi-bua (mingo@netscap.net), February 16, 2005.


Moderation questions? read the FAQ