Cái khoái thứ ba trong tứ khoái

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- gonzales (amigo@el.paso.tx), February 14, 2005

Answers

Response to CĂ¡i khoĂ¡i thứ ba trong tứ khoĂ¡i

" T́nh chỉ đẹp khi t́nh dan dở "

" Đời mất vui khi đă chọt vô rồi "

Trước 75 nhiều thằng ḥ hởi VC ,sau 75 mấy thằng này mới ôm đầu máu như thằng Trương Như Tảng ,trốn chui trốn nhủi ở Pháp nói không nên lời .

" . . không ngần ngại dng h́nh ảnh dơ day bac Ho để chụp mũ cho những người chân chinh là du đăng. . . "

Đó là lời của KTS chủ tịch đảng "mặt trận t́nh thương "

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 14, 2005.


Response to CĂ¡i khoĂ¡i thứ ba trong tứ khoĂ¡i

HAY QUA'....

DUNG' QUA'....

CHUI*~ QUA' HAY....!

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), February 14, 2005.


Response to Cái khoái thứ ba trong tứ khoái

The instruments have a tendency to lag behind reality and therefore you're overcorrecting and oscillating.-- bkm (bắckỳ54@trạidicư.cáisắn), February 15, 2005.

Moderation questions? read the FAQ