Năm Mươi Năm Tội Ác của bè lũ Cộng Phỉ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cộng Sản Việt Nam đã reo bao tang toc trong 50 năm từ sau 1945 đến nay, dùng mọi thủ thuật do KGB huấn luyện và tuyển chọn đảng viên thuộc loại đâm thuê chém mướn như Lê Duẩn, Lê Đức Anh, Đỗ Mười .... để đa.t mục tiêu cướp chính quyền QuỐc Gia qua sự khủng bố đâm máu các lương dân.

Cộng Sản = Tội Ác = Phản Quốc

BẢN CÁO TRẠNG 50 Năm Tội Ác Của Cộng Sản Việt Nam <\b><\center><\a>

-- (
Hồng Hà @ Yên Phụ.Net), February 14, 2005

Answers

Response to Năm Mươi Năm Tội Ác của bè lũ Cộng Phỉ

BẢN CO TRẠNG 50 NĂM TỘI C CỘNG SẢN

50 Năm Tội c 50 Năm Diệt Chủng 50 Năm Ph Phạm Sinh Mạng 50 Năm Ph Phạm Ti Nguyn Nhn Lực 50 Năm Ph Phạm Ti Nguyn Quốc Gia 50 Năm Tn Ph Di Sản Quốc Gia 50 Năm Tn Ph Đạo L, Truyền Thống Dn Tộc 50 Năm Tn Ph X Hội Việt Nam

Yu cầu cc nh lnh đạo hy xử dụng nhn quyền v quyền trả lời để tự bạch ho cho mnh.

Dư Phước Long, Ph.D.

-- (Hồng H @ Yn Phụ.Net), February 14, 2005.


Moderation questions? read the FAQ