Nhắn tin anh tosu_CS

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Anh tosu_CS

Xin anh check email

-- Đặng Xuân Khu (Cầu Tiêu Mang Tên Bác @ dangxuankhu.cjb.net), February 13, 2005

Answers

Này anh dặng xuân khu, tụi tui đang chơ anh đăng đài h́nh của ngưo8`i Kách Mệnh ăn chơi với thành tích bị tiêm la cù đinh thiên pháo do chị em gái ăn sương bên Monmart, đó nà nư do tại sao Bác Đĩ Dại đi theo Niên Sô để t́m thuốc trị bệnh giang mai kinh niên chính hiệu con nai vàng thuốc sô.

-- (ThieuYKien @tochabatuivemkhidodit.noisao), February 13, 2005.

Chào Bác Đặng-Xuân-Khu..Tổsư_cs đă Email lại Bác ngay rồi...thành thật căm ơn Bác nhé..

-- (tosu_cs@yahoo.com), February 14, 2005.

Moderation questions? read the FAQ