Đầu Năm Con G Tư Rm tui chc cc Bc Cc Ch......

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trước thềm năm con g Tư Rm tui xin chc cc Bc, cc ch, cc anh cc chị.....một năm mới thiệt nhiều sức khoẻ, trnh khỏi nạn Cng An kềm kẹp, chc cc thủ nợn sớm bị Km con ga thiu nhị tỳ đi thăm Marx - Le - Mao cho dan được thở khng kh Tự Do, thot cảnh Cng An / Đảng bc lột nhn dn. Tư Rm tui cũng chc Qun Đội Nhăn Răngvới cc cn ngố bọ đội nưa mu sớm thức tỉnh đứng dạy đạp đổ độc ti đảng trị, đnh b quyền Ghẻ Ta Ma Dziện dnh lại thc Bản Dốc, Ải Nam Quang v vng trời vng biển đ mất.

Tư Rm tui cũng cầu chc thằng Di Hn Vịt Gian, cậu nhỏ Dz B, 5 @ lỗ dch [ qui thai thời dại ], thằng chỉ bựa , thiếu kiến [ to bn nặng cần thuốc cao đơn hon tn / Diet Tea import from Chinoise ] sớm cảnh tỉnh dzi giới ng Nnin, b Mao Hi Nch .

Chc Anh chuyntrị hi nch sớm thất nghiệp, nhưng tha ui tụi CA Mạng mng, cn ngố răng vẩu cn Hi Nch nặng hơn Mao Lng Nch.

Chc Đồng bo Việt Nam c sức khỏe dồi do để khỏi bị Km g dz tm đường tự Giải Phng ci đảng Ma K Mafia Đỏ

-- (Tư Rm @ Dlls.Com), February 12, 2005


Moderation questions? read the FAQ