Lyrics

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

wanted lyrics of varavallabharamana-hamsadwani-adi-g.n.balasubramaniam please

-- KEYBOARD (KVMAMSC@YAHOO.COM), February 11, 2005

Answers

vara vallabha ramaNa. rAgA: hamsadhvani. Adi tALA.

P: vara vallabha ramaNa vighna haraNa sarasIruha caraNA mAm pAlaya A: hara mukhOtbhava suragaNa nAyaka hari vidIndrAdi harSa pradAyaka C: karadhrta kamala kadAri danubIjA pura pAshOtpala dAnyarucA dashana smarasata sundara smara sakha kalAdhara shrtajana mandAra shrI lambOdara

-- Lakshman (luzchurch@hotmail.com), February 11, 2005.


Moderation questions? read the FAQ