Những thằng vẫn cn gục mặt tn thờ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- gonzales (amigo@el.paso.tx), February 09, 2005

Answers

Response to Những thằng vẫn còn gục mặt tôn thờ

DU-MA' CHET' CHA MAY` CHUA* THANG` CHO' HO^`!

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), February 09, 2005.

Response to Những thằng vẫn còn gục mặt tôn thờ

Thương nhớ đến 7,600 đồng bo Huế đ bị cộng sản Việt Nam st hại .XDun Mậu-Thn 1968

-- (tosu_cs@yahoo.com), February 09, 2005.


Response to Những thằng vẫn còn gục mặt tôn thờ

hahaha ... bu*'c hi`nh tha^.t la` ngo^.

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), February 15, 2005.

Response to Những thằng vẫn còn gục mặt tôn thờ

NƯỚC VIỆT NAM L MỘT, DN TỘC VIỆT NAM L MỘT

SNG C THỂ CẠN, NI C THỂ MN

SONG CHN L ẤY, THẰNG PHẠM VĂN ĐỒNG CI MẶT XUỐNG

K GIẤY DNG ĐẤT CHO BỌN TẦU

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), February 16, 2005.


Response to Những thằng vẫn còn gục mặt tôn thờ

Cn thằng Nng Đứt Ku lm ngơ khi ngư phủ Thanh Ha bị chệt cộng bắn giết ,bỏ t như con ch .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 16, 2005.


Moderation questions? read the FAQ