Chủ Tịch Hồ Ch Minh,vị lnh tụ knh mến, người cha gi dn tộc.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- L Duẩn (leduan@oyster.com), February 09, 2005

Answers

Response to Chủ Tịch Hồ Chí Minh,vị lãnh tụ kính mến, người cha già dân tộc.

Bc Hồ knh yu của bọn quỷ đỏ đang lm g đ vậy ?

Hay đy l hnh ảnh của Bc đang hai tay giăng ra ,bnh xe hạ thật thấp chuẩn bỉ gắm su ,gắm mạnh ,gắm khng thương tiết như nhựng chiếc "Kamikaze,thần phong "của Nhật vo thn thể của bao ngn thiếu nữ no Minh ,Khai ,Minh Tuyết ,thị Xun ,thị Vng ,trăm nghn chu ngoan . . .

Chc anh bạn "Lê Duẩn (leduan@oyster.com) " cng ton thể anh em trong v ngoi nước một năm mới tố đẹp hơn v nhiều hy vọng bọn sn lải H Nội ti tớ Chệt cộng sớm phiu lưu về ci địa ngục .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 09, 2005.


Response to Chủ Tịch Hồ Chí Minh,vị lãnh tụ kính mến, người cha già dân tộc.-- (tosu_cs@yahoo.com), February 11, 2005.

Moderation questions? read the FAQ