Thư của Tướng Nguyễn Nam Khánh , Hà nội, ngày 15/1/2005

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thư của Tướng Nguyễn Nam Khánh

Hà nội, ngày 15/1/2005

Kính gửi :

-Hội nghị ban chấp hành Trung ương lần thứ XI.

-Uỷ ban kiểm tra Trung ương

-Đồng kính gửi đồng chí Phan Diễn, Uỷ viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư.

Trong điều lệ Đảng, thông qua Đại hội 9 của Đảng ta, ở chương Đảng viên, về nhiệm vụ và quyền lợi của đảng viên đă quy định: “Đảng viên có nhiệm vụ: Chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lăng phí, các biểu hiện tiêu cực khác…

“Đảng viên có quyền:

-Được thông tin và thảo luận các vấn đề Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, biểu quyết công việc của Đảng…

-Phê b́nh, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức, báo cáo, kiến nghị với cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

Như trong ba bức thư trước đây tôi đă gửi Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban kiểm tra TW và một số cơ quan chức năng, nêu rơ: Nếu Bộ Chính trị không gửi lên Trung ương các bức thư ấy th́ tôi sẽ trực tiếp kính gửi đến các đồng chí Uỷ viên Trung ương , các đồng chí lăo thành cách mạng, và các tướng lĩnh trong Quân đội.

Khi phổ biến Nghị quyết Hội nghị Đảng uỷ quân sự Trung ương ngày 24/8/2004 đă có sự xúc phạm đến danh dự của tôi, tôi cũng đă yêu cầu: Nếu phổ biến báo cáo của Bộ Quốc pḥng trong Hội nghị Đảng uỷ Quân sự Trung ương mở rộng được (Hội nghị Đảng uỷ Quân sự Trung ương mở rộng ngày 24/8/2004 thông qua) đến đâu th́ cũng phổ biến thư của tôi kính gửi Ban chấp hành Trung ương đến đó.

Nhưng đến nay, tôi được biết Bộ Chính trị không gửi thư của tôi đến Ban Chấp hành Trung ương. V́ vậy, tôi phải kính gửi đến các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá 9, các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá 6, những người đă dự Hội nghị TW lần thứ 11, 12, 13 khoá 6 là các Hội nghị Trung ương có nêu và thảo luận vụ Năm Châu - Sáu Sứ; kính gửi đến các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá 7, khoá 8, đặc biệt là khoá 8, là các đồng chí có biết về vụ T4, và các sự việc trước thềm Đại hội 9; kính gửi đến các lăo thành cách mạng, nguyên uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Bộ Chính trị hiện đang sống, các tướng lính Quân đội và các Bí thư, Thường vụ Đảng uỷ các đầu mối trực thuộc Bộ Quốc pḥng.

Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khoá 9) sắp họp.

Tôi xin có mấy đề nghị:

1.-Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, dành th́ giờ thảo luận triệt để, chu đáo toàn bộ vấn đề T4 (bao gồm cả vấn đề tài chính, các đơn thư khiếu nại, tố cáo Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh xung quanh vụ T4)

2.-Các đồng chí lănh đạo Đảng, Nhà nước đă công khai tôn vinh đồng chí Vơ Nguyên Giáp là người học tṛ xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội, nguyên Tổng tư lệnh Quân đội, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên của ta. Đồng chí Nông Đức Mạnh cũng lên tặng hoa chúc mừng đồng chí Vơ Nguyên Giáp. Vậy th́ Ban Chấp hành Trung ương cũng cần có nghị quyết kết luận rơ ràng và nghị quyết trừng trị bọn vu khống chính trị đối với đồng chí Vơ Nguyên Giáp là Tư Văn, Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh (Tư Văn nay đă chết) trong vụ Sáu Sứ (1991).

Nếu không, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng lănh đạo của ta hai mặt.

3.-Báo cáo của Bộ Quốc pḥng trước hội nghị Đảng uỷ Quân sự Trung ương mở rộng và được Hội nghị Trung ương mở rộng thông qua ngày 24/8/2004 là một tài liệu tuyệt mật, đă bị lộ ra ngoài. Đó là một sự vi phạm nguyên tắc rất nghiêm trọng, 60 năm qua Quân Đội ta chưa từng có.

Yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương xem xét kỷ luật:

-Đồng chí Bí thư Đảng uỷ quân sự Trung ương, người đứng đầu Đảng uỷ Quân sự Trung ương.

-Đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc pḥng Phạm Văn Trà.

-Đồng chí Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm tổng cục chính trị, người chỉ đạo phổ biến nghị quyết Đảng uỷ Quân sự Trung ương mở rộng ngày 24/8/2004. -Đồng chí Nguyễn Chí Vịnh, người soạn thảo báo cáo của Bộ Quốc pḥng, chỉ đạo in ấn, phát hành và lưu trữ tài liệu đó.

4.-Kiểm tra các vấn đề của đồng chí Lê Đức Anh mà cán bộ, đảng viên đă nêu từ 1985-1986.

5.-Đồng chí Nguyễn Chí Vịnh là người đang có nhiều thư từ tố cáo. Nhiều tướng lĩnh Quân đội và lăo thành cách mạng rất ngạc nhiên và bất b́nh về việc Bộ Chính trị quyết định đề bạt Nguyễn Chí Vịnh. Dư luận cho rằng đây là một thách thức, một hành động bao che trắng trợn.

Yêu cầu Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét lại quyết định ấy.

Năm mới, xin trân trọng kính chúc các đồng chí Trung ương và gia đ́nh sức khoẻ, nhiều hạnh phúc, hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao.

Xin chúc Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (Khoá 9) hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng (kư tên)

Nguyễn Nam Khánh

----- O -----

-- (Viet Nhan @ FILSONS.Net), February 09, 2005

Answers

Response to Thư của Tướng Nguyễn Nam KhĂ¡nh , HĂ  nội, ngĂ y 15/1/2005

CHO can HEO, HEO can CHO!

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), February 09, 2005.

Response to Thư của Tướng Nguyễn Nam KhĂ¡nh , HĂ  nội, ngĂ y 15/1/2005

Người Việt Quốc Gia luôn luôn áp đặt :

Quyền lợi Tổ Quốc :

Trên quyền lợi đảng phái .

Trên quyền lợi tôn giáo .

Trên quyền lợi gia đ́nh .

Trên quyuền lợi cá nhân .

Tất cả ai tranh đấu cho đảng ,cho tôn giáo ,cho gia đ́nh ,cho cá nhân chỉ là bọn tham quyền ,tham lợi lộc ,vĩ kỷ đáng chê trách và nguyền rủa .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 09, 2005.


Response to Thư của Tướng Nguyễn Nam KhĂ¡nh , HĂ  nội, ngĂ y 15/1/2005

cá nhân tôi xin thay mặt cho mọi người việt nam răng không có vấn đề ǵ hết.

-- bananas (bananas@vnws.com), March 01, 2005.

Moderation questions? read the FAQ