Bi thơ mừng xun, mừng đảng Xun Ất Dậu 2005

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xun ny hơn hẳn mấy xun qua (1) Lũ vẹm cộng n ch qu m Nhổ xuống, ồng vều, đồ rc rưởi (2) Liếm ln, thằng Khải, thịt da ta (3) ầu tin mu Việt cho mừng đấy Kế tiếp tiền đu đ mc ra Giống hủi liếm trn th vẫn hủi Mun đời đt đỏ thật khng ngoa

(Xun Ất Dậu 2005)

(1) Xun ny hơn hẳn mấy xun qua: thơ HCM

(2) Phạm văn Đồng đ gọi những người Việt đi vượt bin l "đĩ điếm rc rưởi tri giạt về bn kia bờ đại dương"

(3) Trong buổi tiếp tn cho đn VK chiều 30/1/05 (tức 21 thng chạp m lịch) tại Sign, Phan Văn Khải đ ni: "B con người Việt Nam ở nước ngoi đều l mu của mu Việt Nam, đều l thịt của thịt Việt Nam".

-- li th khng li (li th khng li@chỉ c trợn mắt . thi ), February 08, 2005

Answers

Response to Bài thơ mừng xuân, mừng đảng Xuân Ất Dậu 2005

Xun ny hơn hẳn mấy xun qua (1)

Lũ vẹm cộng n ch qu m

Nhổ xuống, ồng vều, đồ rc rưởi (2)

Liếm ln, thằng Khải, thịt da ta (3)

ầu tin mu Việt cho mừng đấy

Kế tiếp tiền đu đ mc ra

Giống hủi liếm trn th vẫn hủi

Mun đời đt đỏ thật khng ngoa

(Xun Ất Dậu 2005)

(1) Xun ny hơn hẳn mấy xun qua: thơ HCM

(2) Phạm văn Đồng đ gọi những người Việt đi vượt bin l "đĩ điếm rc rưởi tri giạt về bn kia bờ đại dương"

(3) Trong buổi tiếp tn cho đn VK chiều 30/1/05 (tức 21 thng chạp m lịch) tại Sign, Phan Văn Khải đ ni: "B con người Việt Nam ở nước ngoi đều l mu của mu Việt Nam, đều l thịt của thịt Việt Nam".

-- ơ hay ci tn wtf ly hay nhể ... (li th khng li chỉ @ c trợn mắt rồi th nưỡi . thi ), February 08, 2005.


Response to BÃi thơ mừng xuÃn, mừng đảng XuÃn Ất Dậu 2005

VUI XUN, ỪNG QUN TỘI C-- (tosu_cs@yahoo.com), February 08, 2005.

Response to Bài thơ mừng xuân, mừng đảng Xuân Ất Dậu 2005-- (tosu_cs@yahoo.com), February 08, 2005.

Moderation questions? read the FAQ