Chú Công An Mạng Tự Gọi Là Giáo Gian Hoàng - Chibua ăn cơm Mafia đỏ muá tối Ngày

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tôi rất cảm phục các Bạn trong VAS đă co kiên nhẫn cho thằng Cán Bộ Công An tự gọi là Gia"o Gian Hoàng ngoài cai tên chi bua cúng cơm của nó. Qua diễn tiến mấy hôm từ thằng 5 ḷi, Jube, ....đều im hơi để thằng Cán Bộ CA Dái Ḥn nên Đài ăn nói vung xi'ch chó kiểu du kích Xă Huyện bắt dzân đi nghe học tập chính trị. Mà có thằng ma nào nghe vô tai ai cũng đi v́ đằng sau tụi nó dí Mă tấu, súng ngựa trời, lựu đạn chầy nội hóa.

Tôi nói cảm phục các bạn v́ các bạn đă không thèm đối thoại với thằng Dái Ḥn một thằng ngoan cố nặc mùi xă hội chủ nghĩa tư tưởng Hồ Chết Śnh, có dạy bảo nó cũng bằng thừa.

Mục đích của VAS là cái board để thông tin cho đồng bào quốc nội bị tụi Công An mạng mùng, khu phố nó ḱm kẹp, nhưng càng ḱm kẹp dân càng muốn t́m lẽ phải thông tin chính chắn của sự thật của thế giới Tự DO Dân Chủ Nhân Quyền ôi nhưng chữ này nó c̣n cao quư và bất hủ hơn câu ba xu văi ra ở QUản trựng Ba Đ̀nh như : Ḥa B́nh Cơm Áo, Không có ǵ Quư Bằng Độc Lâp ba cai hàng chỮ này là cái bánh vẻ, dân Việt Nam đă bị bắt phải nhai tronh hơn 6o năm xủa thiên đường các bánh vẽ Xă Hội Chủ Nghĩa lai căng do những thằng bồi bàn như Paul Nguyễn ( Tên Không Ái Quốc đi chùi đít Staline, hửi Dzắm Mao Hôi Nách ) đem về để nô Lệ Hoá Toàn dân Nam cho bá quyền Liên Sô và chú Mao vĩ đại.

Mục đích của Đồng Bào Hải ngoại là cung cấp tin tức chính xác về Chính QUyềm bù nh́n tha, nhung Bất nhân, bán nước dâng biển cho Giặc bắc phương ( Bọn Cẩu Chệ Tầu Sạ PHang nghèo đói ) . Dân đand bi. ḱm kẹp bởi Bộ Máy Công An của Đảng Mafia Đỏ, tin tức chính xác về sự tham tàn bất nhân của Đảng cộng Sản Việt Nam se mạnh hơn bom hạt nhân là ng̣i nổ đê" làm động cơ cho dân có cơ hộichuẩn bị và Đồng Khởi đánh đuổi Giặc cờ Đỏ và bè lũ Lê Chiêu Thống trong phủ thủ Lợn Ba Đ́nh

-- (Người Dân @LuonChongMafiaDỏ.VN), February 06, 2005

Answers

Response to ChĂº CĂ´ng An Mạng Tự Gọi LĂ  GiĂ¡o Gian HoĂ ng - Chibua ăn cơm Mafia đỏ muĂ¡ tối NgĂ y

THÊM MỘT LẦN NỮA LÊN TIẾNG BÁO ĐỘNG

Sài G̣n: 3.500 Thiếu Nữ Việt Đồng Trinh Chờ Bán Ḿnh

Xí nghiệp làm Hộp quẹt Sun Chua Cong Ho ở trong Thành Phố mang tên Ô. Trùm CS Hồ chí Minh. Ong Giám đốc là Ô. Cupid và người vợ hờ Việt Nam đă đóng vai tṛ đầu nậu đă núp dưới chiêu bài tuyển lựa công nhân đă chiêu dụ và nhốt trong một dăy nhà một tầng máy tôn nóng bức 35000 cô gái Việt đồng trinh để chờ gả bán cho Hoa Kiều Singapore. Đây là kết quả điều tra của báo The Strait Times, tờ lâu đời 120 năm của Singapore. Báo này viết Ô. Cupid thay v́ sản xuất kinh doanh diêm họp quẹt, Xí nghiệp đă mướn nhiều người đi vào nông thôn Miền Nam chiêu dụ gái đồng trinh Việt Nam đem về gả bán cho những người Singapore độc thân. Khi một cô gái được đem về Xi Nghiệp mở một cuộc "kiểm tra chất lượng" khe khắt. Nhiều " chị nuôi" xem từ ngoài vào trong. Xem coi cô gái da bụng dưới có nhăn nheo v́ đă sanh con hay chưa. Ai có dấu vết sẽ bị trả về quê quán. Sau đó họ khám xét bên trong đường sinh dục coi c̣n trinh hay không; ai không c̣n màng trinh cũng bị đuổi về quê. Những cô đă vượt qua sự kiểm soát trinh tiết này, sẽ đươc đưa vào một cuộc kiểm soát có tánh lâu dài hơn, đó là sự bóc lột lao động, mà không được có một lời than, một chút bất măn -- sẽ là lư do thải hồi, trong khi chờ đợi Xí Nghiệp mối lái gả bán đi Singapore. Mỗi ngày những cô gái đồng trinh được kiểm chứng rồi ấy phải lao động, ngồi trên sàn nhà làm việc suốt 12 tiếng để làm những việc "phục vụ" cho việc sản xuất diêm quẹt, để được trả 5 Mỹ Kim.. Nhưng dù vậy những cô gái đồng trinh Việt này vẫn không than phiền v́ đi làm ruộng rẫy hay chăn nuôi cá tôm ngoài trời, số tiến kiếm được chỉ độ 1 Đô la 1 ngày. Vả lại nếu chịu đựng được gả bán cho người Singapore cuộc sống nhứt định khá hơn ở Việt Nam. Ô. Cupid có một qui luật sắt, người nào muốn lấy được chồng Singapore bó buộc phải vâng lời 100%, nên bất cứ một "biểu hiện" không vâng lời nào, là lư do bị đuổi. Theo điều tra của Báo, từ trước Ô Cupid đă tuyển được 1.800 gái đồng trinh có thể làm cô dâu Singapore, và đă gả bán được 300 người. Bây giờ Ông c̣n 3.500 cô khác đang làm việc trong điều kiện khắc khe nói trên để chờ được "kiểm tra chất lượng" về trinh tiết. Danh sách chờ mỗi ngày càng dài thêm. Trung b́nh trong một đợt tuyển 3.500 người th́ chỉ có khoản 300 người "đạt tiêu chuẩn."

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), February 06, 2005.


Moderation questions? read the FAQ