Bọn sán lải cộng sản Hà Nội ,đây là 3 chánh sách Chệt Cộng đang áp dụng bác nói cho nghe mà đề pḥng .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

"Bọn sán lải cộng sản Hà Nội ,đây là 3 chánh sách Chệt Cộng đang áp dụng bác nói cho nghe mà đề pḥng .

1 LẤY TIỀN ĐÈ NGUOI: ,chúng đă nhét vô họng bọn chóp bu sán lải Hà Nội mỗi đứa trên cả triệu Đôn nên bọn này đă dâng đất biển cho Chệt Cộng .

2 LẤY THỊT ĐÈ NGƯỜI : Ba chiếc tàu chiến vay bắt một chiếc nghe cay nhỏ ,1 .3 tỷ Chệt Cộng sẽ dùng chiến thuật biển người tàn sát diệt chủng dân Việt .

3 Lấy KU BỊT MIỆNG : Bọn chệt Cộng bắn chết ngư dân rồi vu khống "Hải Tặc" .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 06, 2005


Moderation questions? read the FAQ