Tao hon ton khng chống cộng, tao chỉ thọc cy vo đt vẹm c.ng thui

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- Rự (ru4testing@test.ok), February 05, 2005

Answers

Response to Tao hoàn toàn không chống cộng, tao chỉ thọc cây vào đít vẹm cô.ng thui

HA HA HA HA .....

CAI' TU* TUONG*~ CUA~ THANG` GIA` HO^` NHU* LA`

CAI' CON CAC NHA` NO' VAY DO' BA` CON OI*...!

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), February 05, 2005.


Response to Tao hoàn toàn không chống cộng, tao chỉ thọc cây vào đít vẹm cô.ng thui

Bọn kn kn H Nội nhờ ci "Tư tưởng của Bc " m tiếp tục uống mu dn lnh th lm sao chng trả lại Bc ci của qu đ ?

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 06, 2005.

Moderation questions? read the FAQ