Anh khâm phục bọn chống cộng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Lần đầu tiên anh thấy khâm phục bọn chống cộng cuồng tín.

Bọn chống cộng cuồng tín có khả năng nhịn nhục rất cao. Có lẽ bọn này đă luyện được tuyệt chiêu "chuột trù giả chết". Anh v́ yêu quư bọn chú nên đă dành hẳn một ngày để giảng dậy và trả lời các thắc mắc tâm sinh lư của bọn chú. Thế mà các chú cứ nhịn nhục, giả câm, giả điếc, không thấy ló mặt.

Quả anh khâm phục bọn chú.

Cách đây vài năm,có một con chuột trù nó nhẩy vào giá sách của anh. Anh cầm gậy đuổi nó ra khó nhà v́ thú thực anh không nỡ đập chết nó. Giữa mùa đông, mà anh mở toang cửa để lùa nó ra khỏi giá sách. Nó cứ nằm ép như chết giữa các quyển sách, anh đập gậy thùm thụp ngay trên đầu nó, mà nó cứ nằm im đéo chịu nhúc nhích.

Cuối cùng anh phải nện thẳng gậy vào mông nó, nó mới đau quá chạy vọt ra cửa. Quả con chuột trù này là một perfect hider.

Nhưng bọn chú vẫn đến học hỏi các chú chống cộng về khả năng giả câm giả điếc.

Rồi ngày mai, khi anh bận, thể nào cũng một lũ nhao nhao ra bảo ông Hoàng Việt Nam sợ rồi, ông ư bỏ chạy rồi.

Khặc khặc khặc.

Thôi anh đi uống rượu đây.

Chúc các chú năm mới bớt ngu hơn năm cũ.

-- Hoàng Việt Nam (hoang@YAHOO.COM), February 05, 2005

Answers

Response to Anh khĂ¢m phục bọn chống cộng

DU-MA' THANG` CHO' DE~ HOANG` VIET NAM (V.C)

DU CON DI~ ME NHA` MAY` THANG` CHO' DE~ GIAN MANH!

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), February 05, 2005.


Response to Anh khĂ¢m phục bọn chống cộng

Dái Ḥn ơi đồng bọn của mi đi mô ? .

Sao không không thấy 5 lồi ,Jubébé ,yêu nước cống ,đảng sán lải . . . . mà chỉ có một ḿnh Dái Ḥn đang tự quay tự diễn theo kiểu Hồ Chết X́nh vừa đi vừa kể chuyện sao chán quá .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 05, 2005.


Moderation questions? read the FAQ