Nếu l chim ti sẽ l loi bồ cu trắng đem ho bnh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- Rự (ru4testing@test.ok), February 05, 2005

Answers

Response to Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng đem hoà bình

HA HA HA HA ....

CHET^' CHA THANG` CHO' HO^` CHUA*....

HA HA HA HA HA....LAI MOT^ CON RO^...!

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), February 05, 2005.


Moderation questions? read the FAQ