Sound On PLS:::ABBA:::Happy New Year:::Cung Chc Tan Xuan

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread


Xun Ất Dậu


Knh Chc Ton Thể Cc Bạn Gần Xa, Thn Quen hay Xa Lạ. Trưc Lạ Sau Quen. Việt Cộng, Thn Cộng v Chống Cộng cng Gia Quyến

Bước Sang Thềm Năm MớiTrn ầy Lộc Xun 
Vui Tươi Hạnh Phc
Vạn Sự An Lnh

          Tết ến Sống Theo Thời Buổi Mới, Xun Về Nhớ Lại Cảnh Tnh Xưa

2005 Vas Forum

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 04, 2005

Answers

Response to Sound On PLS:::ABBA:::Happy New Year:::Cung Chúc Tan Xuan

con ga nay co bi cu´m ko vay ? KSBH ........ keo? lay het ca lu trong VAS :-))

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), February 05, 2005.

Response to Sound On PLS:::ABBA:::Happy New Year:::Cung ChÃc Tan Xuan

cm g rồi bc i cảm n bi ht hay lắm

-- fg (lecongtuananhvn@yahoo.com), February 08, 2005.

Moderation questions? read the FAQ