Đảng Cộng Sản Việt Nam muốn lột xác?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

dan chu

Đảng Cộng Sản Việt Nam muốn lột xác?

Phạm Trần

HOA THỊNH ĐỐN.- Sau 9 ngày họp, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Việt gian Cộng Sản Việt Nam kết thúc hội nghị lần 11 hôm 25-1 (2005) với nhiều bức xúc, băn khoăn về đội ngũ đảng viên và con đường đi lên chủ nghĩa xă hội.

Mặc dù đă có tới 261 ư kiến phát biểu, nhưng không ai biết những người phát biểu nói ǵ. Báo cáo của trung ương Việt gian CSVN chỉ chỉ nói hội nghị đă “thảo luận và tranh luận dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề chủ yếu, quan trọng nêu trong tờ tŕnh của Bộ Chính Trị, đánh giá một cách khách quan, trung thực với tinh thần tự phê b́nh và phê b́nh nghiêm túc, chỉ ra những mặt mạnh, mặt yếu của Đảng qua 20 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới và gần bốn năm thực hiện Nghị Quyết Đại Hội IX của Đảng.”

Ngôn ngữ của bản tin không có ǵ mới lạ. Vẫn chữ nghĩa cũ, cách hành văn vẫn úp mở và những người dự họp không dám nói cho ai biết về những việc đă làm được và chưa làm được.

Nhưng cuối cùng th́ mọi người đều bằng ḷng gật đầu với những văn kiện do Bộ Chính Trị Việt gian CSVN đưa. Tin trung ương viết: “Các ư kiến phát biểu đều bày tỏ sự tán thành về cơ bản với các vấn đề nêu ra trong các dự thảo đề cương và các vấn đề Bộ Chính Trị nêu lên, đồng thời bổ sung, phân tích, làm sáng rơ nhiều vấn đề quan trọng. Nhiều ư kiến cho rằng, nội dung các báo cáo được chuẩn bị công phu, có chất lượng cao, tŕnh bày rơ ràng, bố cục hợp lư nhất là đă nêu lên nhiều điểm mới về lư luận và thực tiễn. Hội nghị cho rằng, những điểm mới đó nếu được bổ sung hoàn chỉnh và diễn đạt chính xác hơn, được hội nghị trung ương nhất trí và Đại Hội X thông qua th́ sẽ tạo ra bước đột phá mới đối với sự phát triển của Việt Nam.”

Nhưng “những điểm mới đó” là ǵ mà có sức mạnh đến độ có thể tạo ra “bước đột phá mới đối với sự phát triển của Việt Nam”? Và tại sao lại phải giấu dân? Nếu dân không làm th́ đất nước có phát triển được không? Mà đă không cho dân biết th́ “Dân chủ ở cơ sở” c̣n ư nghĩa ǵ? Chẳng lẽ khẩu hiệu tuyên truyền “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” của Đảng chỉ là để trang trí cho chế độ hay sao?

Bản báo cáo “nửa kín nửa hở” của hội nghị viết tiếp: “Nh́n lại gần 20 năm đổi mới, hội nghị nhất trí rằng, thành tựu đạt được trong 20 năm qua là to lớn, toàn diện và có ư nghĩa lịch sử. Đến nay, Đảng đă bước đầu h́nh thành được trên những nét cơ bản một hệ thống quan điểm lư luận về công cuộc đổi mới, về con đường đi lên chủ nghĩa xă hội ở Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho đường lối của Đảng, góp phần bổ sung và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Tac về chủ nghĩa xă hội.”

À th́ ra thế, phải mất tới 20 năm, từ ngày Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí Thư Đảng khóa VI công bố chủ trương được gọi là “Đổi mới” năm 1986, Đảng Cộng Sản Việt Nam mới thành h́nh được cái gọi là “hệ thống quan điểm lư luận về công cuộc đổi mới, về con đường đi lên chủ nghĩa xă hội ở Việt Nam.”

Nhưng “quan điểm lư luận” ấy có phải là kết quả của việc bắt chước cách làm kinh tế của chủ nghĩa tư bản Tây phương? Những người làm công tác lư luận của Đảng Cộng Sản Việt Nam từng khoác lác đề cao cách làm kinh tế của Việt Nam là nhằm bỏ qua tư bản để “Quá độ lên Xă Hội Chủ Nghĩa.” Họ coi lư luận mù mịt không ai hiểu nổi này là một sáng kiến cách mạng táo bạo chưa từng có nước nào làm. Nhưng trên thực tế, cách làm kinh tế “nhiều thành phần” bây giờ ở Việt Nam đă được lấy ra từ sách vở của chủ nghĩa tư bản mà Đảng Cộng Sản Việt Nam không dám thừa nhận. Họ sợ mất mặt chăng hay đây là chiến thuật “xanh vỏ đỏ ḷng” để duy tŕ vị trí lănh đạo chuyên chính cho Đảng Cộng Sản Việt Nam?

Về kinh tế, Ban Chấp Hành Trung Ương tuyên bố: “Mặc dù t́nh h́nh thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, song toàn Đảng, toàn dân đă tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhờ vậy, Việt Nam đă đạt được những thành tựu rất quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế-xă hội và trên các lĩnh vực khác. Tuy vậy, nh́n chung phát triển kinh tế-xă hội trong gần bốn năm qua nhiều mặt vẫn c̣n chậm và chưa vững chắc, hiệu quả, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế c̣n thấp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế chưa theo kịp yêu cầu; văn hóa-xă hội phát triển chưa ngang tầm và c̣n nhiều vấn đề bức xúc.”

Điều đáng chú ư ở đây là tại sao t́nh h́nh trong nước vẫn c̣n có “nhiều diễn biến phức tạp,” nhưng diễn biến ǵ và phức tạp ra sao? Dân bất b́nh xa Đảng hay cán bộ, đảng viên càng ngày càng bị “chệch hướng tư tưởng” và “suy thoái đạo đức cách mạng” hoặc không c̣n tin vào đường lối xa rời thực tế của Đảng nữa?

Đoạn viết sau đây của trung ương đă hé lộ ít nhiều điều Đảng băn khoăn: “Hội nghị đă dành nhiều thời gian thảo luận và cho ư kiến về t́nh h́nh Đảng và công tác xây dựng Đảng, nhất là t́nh h́nh tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; t́nh h́nh công tác tổ chức, cán bộ của Đảng, nhất là t́nh h́nh tổ chức cơ sở Đảng; vấn đề đổi mới phương thức lănh đạo của Đảng; công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng; xem xét nguyên nhân của t́nh h́nh cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng; trên cơ sở đó xác định phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong những năm tới nhằm nâng cao, xây dựng Đảng, trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.”

TỪ MẠNH ĐẾN CÁN BỘ

Nhưng dường như Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư Đảng dù chưa thoát khỏi cái khung lạc quan hồ hởi của Bộ Chính Trị, vẫn phải nh́n nhận trong lời phát biểu bế mạc hội nghị. Mạnh nói: “Trung ương đă khẳng định rằng mặc dù phải vượt qua rất nhiều khó khăn và thách thức, 5 năm thực hiện Nghị Quyết Đại Hội IX là 5 năm đạt được những thành tựu rất quan trọng không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà cả trong các lĩnh vực văn hóa, xă hội, quốc pḥng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, tuy trong mỗi lĩnh vực đều c̣n những mặt yếu kém, khuyết điểm, có mặt nghiêm trọng.”

Mạnh không nói ra những yếu kém, khuyết điểm cũng như những sự việc nghiêm trọng mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đang phải đối phó. Nhân dân và ngay cả đang viên, cán bộ không được dự họp không biết những khó khăn này là ǵ. Bổn phận của họ là Đảng bảo sao nghe vậy, làm vậy, không được quyền thắc mắc.

Mạnh c̣n nói ra những điều lạc quan xen lẫn lo âu trong tương lai: “Nh́n lại 20 năm đổi mới, chúng ta nhất trí rằng, thành tựu đạt được là to lớn, toàn diện và có ư nghĩa lịch sử, trên cả hai mặt thực tiễn và lư luận... Những thành tựu to lớn đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn và sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xă hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam.”

Thế rồi như người vừa choàng thức dậy sau một giấc mơ, Mạnh nh́n nhận: “Bên cạnh những thành tựu to lớn đó, chúng ta vẫn c̣n nhiều yếu kém và khuyết điểm; không ít vấn đề về nhận thức lư luận c̣n chưa đủ rơ; không ít vấn đề về thực tiễn, nhất là những vấn đề bức xúc nảy sinh từ cuộc sống, chưa được giải quyết kịp thời và tốt nhất.”

V́ vậy Mạnh đă yếu cầu toàn Đảng: “Về chính trị, tăng cường nền dân chủ xă hội chủ nghĩa, kiện toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là nâng cao rơ rệt năng lực cầm quyền, năng lực lănh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đổi mới, chỉnh đốn Đảng đồng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phương thức lănh đạo... đẩy lùi và khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, lăng phí và các mặt tiêu cực khác trong bộ máy lănh đạo, quản lư và trong toàn xă hội...”

Những nhiệm vụ này cũng toàn là việc cũ chưa làm được từ thời bắt đầu có đổi mới. Riêng mặt “chỉnh đốn, xây dựng Đảng,” nhất là đổi mới, chỉnh đốn về mặt chính trị, tư tưởng cho đảng viên, được nói nhiều dưới thời Lê Khả Phiêu c̣n giữ chức tổng bí thư khóa VIII, bây giờ đă thành chuyện cổ tích lâu lâu được kể lại chẳng mới lạ ǵ.

Cũng như chuyện Đảng kêu gọi chống quan liêu, tham nhũng, lăng phí cũng chỉ được Mạnh nhắc lại như một điệp khúc cũ mèm, nghe măi cũng chán, không c̣n làm ai phấn khởi nữa.

Nhưng chỉ một ngày sau khi hội nghị lần 11 bế mạc. Mạnh lại kêu gọi cấp lănh đạo trong Đảng, khi chuẩn bị các đại hội địa phương để tiến tới Đại Hội Đảng Khóa X vào hạ tuần tháng 4, 2006, phải chú trọng đến khâu cán bộ để bảo đảm sự vững mạnh cho Đảng.

Mạnh nói tại hội nghị cán bộ toàn quốc họp ở Hà Nội ngày 26-1 (2005): “Cùng với việc chuẩn bị tốt nội dung văn kiện cần chuẩn bị thật tốt nhân sự đại hội Đảng các cấp, trong đó, điều quan trọng trước hết là đánh giá đúng cán bộ... Qua đánh giá, cần lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu của đảng bộ về phẩm chất đạo đức, năng lực, có uy tín, có khả năng quy tụ đoàn kết, có năng lực lănh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp ḿnh và nghị quyết đại hội X của Đảng để giới thiệu bầu vào cấp ủy.”

Một lần nữa, Mạnh không chỉ nhắc lại nội dung lời phát biểu Bế mạc tại Hội nghị Trung ương trước đó 24 giờ, nhưng c̣n chỉ thị phải thẳng tay với những cán bộ lệch lạc tư tưởng. Mạnh nói:“Quá tŕnh chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp phải kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn công tác tổ chức cán bộ với công tác tư tưởng. Chú ư chống các xu hướng, biểu hiện lệch lạc, mất đoàn kết, tư tưởng cục bộ, cá nhân chủ nghĩa.”

Chứng bệnh không đi đúng đường Đảng vạch ra và ư tưởng tách khỏi những ràng buộc hết thời để t́m cơ hội sống riêng cho ḿnh của đội ngũ đảng viên cũng chỉ là chuyện cũ nói lại. Điều đáng nói ở đây là ít ra từ chín năm qua, từ thời khóa VIII đến bây giờ, t́nh trạng cán bộ sa vào “lệch lạc tư tưởng, mất đoàn kết, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa” không những vẫn tồn mà c̣n nghiêm trọng hơn.

Tệ này này đă gây nhức nhối cho Đảng không ít mà c̣n đe dọa sự sống c̣n của Đảng. V́ vậy Mạnh đă kêu gọi cán bộ phải “phát huy dân chủ trong nội bộ” trong khi thảo luận và “Nâng cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết...”

Trong số những vấn đề được gọi là “bức xúc” cho Đảng bây giờ, Mạnh nêu ra 10 nhiệm vụ chính, đó là: “Công tác quốc pḥng, an ninh, công tác xây dựng Đảng; công tác lănh đạo chính quyền, mặt trận và các đoàn thể; chống quan liêu, tham nhũng, lăng phí, mất dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.”

Như vậy, chỉ trong ṿng hai ngày mà Mạnh đă nói ra nhiều điều phản ảnh bức tranh khá rơ nét của t́nh h́nh ở Việt Nam. Tâm điểm của vấn đề là làm sao giữ vững được Đảng để bảo vệ chính quyền. Nhưng muốn Đảng khỏi tan th́ đội ngũ đảng viên, cán bộ phải mạnh và phải đoàn kết, trung kiên với Đảng.

Đằng này t́nh trạng hoang mang, không c̣n nhất trí về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cứ mỗi ngày một lan rộng, ăn sâu trong guồng máy Đảng và nhà nước th́ mối đe dọa cho Đảng không phải là nhỏ. Đấy là chưa kể đến chứng bệnh tham nhũng vẫn dai dẳng và số tiền cán bộ lăng phí đến 130 ngàn tỷ bạc chỉ trong mấy năm gần đây, đang khiến dân bất b́nh tột độ.

Đảng biết như thế nên đă hứa sẽ giải quyết “quốc nạn” này trong năm nay bằng một luật chống tham nhũng. Nhưng Việt Nam đă có hàng chục nghị quyết, nghị định, pháp lệnh và luật chống tham nhũng, kỷ luật cán bộ mà nạn tham ô có giảm chút nào đâu?

Như vậy người dân c̣n phải há mồm chờ sung rụng đến bao giờ?

PHẠM TRẦN

-- (Hong Ha @ YenPhu.Net), January 31, 2005


Moderation questions? read the FAQ