1000 year đập lộn với giặc tu

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hello All

Chiến tranh khng ai muốn , nhưng nếu muốn đnh nhau với mấy thằng tu ( hầy lớ hầy hầy sắc lớ ) trn thế giới ny chỉ c chng ta Việt Nam

muốn đập nhau dể lắm : chỉ cần chửi Cha tụi tu .tụi n sẽ tham chiến ngay

Cầy hương sẵn sng tham gia vo cuộc chiến ny . xin hứa rằng 1 triệu năm sau lịch sữ cũa tụi tu sẽ nhắc mi đến Cầy Hương

trước mắt : lật đổ tư cch đại diện Dn tộc Trung hoa tại Mainland ra khỏi Hội Đồng bảo an lin hiệp quốc

v theo hiến php của main-land tất c những ai ni " những " tiếng tu th đều l người Trung Hoa . như vậy những ai sống ngoi Trung hoa dều c quyền phũ quyết khi họ khng đồng với hiến php cũa Trung hoa

do đ họ sẽ đũ tư cch để quyết đinh vận mệnh cũa Trung hoa

TH đ vậy , VN ta cn dễ hơn nhiều

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), January 29, 2005

Answers

Response to 1000 year đập lộn với giặc tÃu

***

Bc sẽ về thm em chiều nay :)))) Nongthi Xun, em by giờ ở u???

Bến Hải hay K mau :)))

-- Anh Toni Khe` bo^. ta'o bo'n ro^`i cha(ng :)))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 29, 2005.


Response to 1000 year đập lộn với giặc tàu

muon war voi ChiNa thi` fai? co' nha^n su*. tu*'c la` Qua^n Do^.i , du` la` qua^n do^.i chi'nh quy hay nghiep du* . To^i cu~ng se~ tham gia ne^'u nhu* co' ng` la~Nh da.o . Da(.c bie^.t la` fai? co' nguo^`n ta`i tro*. Vi` the^' ha~y ta`i tro*. cho to^i tu*` vu~ khi' de^'n tie^`n ba.c . To^i xin nguye^.n dem toa`n bo^. su*'c lu*.c va` ta^m ho^`n mi`nh fu.c vu. Quo^'c GIa .

-- Quan Quan (minhquanazn@yahoo.com), January 29, 2005.

Response to 1000 year đập lộn với giặc tàu

Trước khi đnh chủ phải đnh ch ,nếu khng lm như vậy ch sẽ cắn toi hai hn bi thấy mẹ .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 30, 2005.

Moderation questions? read the FAQ