Tim xac thuyn vin Vit Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tim xac thuyn vin Vit Nam Bc Han danh ngoai l cho hai tau tun tiu Nam Han vao cu nan Theo ban tin cua thng tn xa Yonhap thi canh sat ng thuy Nam Han va thng bao tim thy xac cua mt thuyn vin ngi Vit Nam trong vung bin Bc Han.

Tin o loan tai trong ngay Chu Nht 23-01-2005 va cho bit thuyn vin ngi Vit Nam nay 38 tui.

Theo ni dung cua cac ban tin lin quan trn bao Vit Nam trc o, trong danh sach cac thuyn vin i trn chic tau hang Tin Phong bi mt tich chi co mt th may la ngi ln tui, con a s sinh trong khoang t nm 1975 n 1983.

Con tau 2.800 tn vi 18 thuyn vin ang trn ng i t cang Vladivostok cua Nga sang Qindao cua Trung Quc thi bi m ngoai khi cach thanh ph Jojin tinh Kangwon cua Nam Han khoang 250km.

Mt chic tau Nga i qua a cu sng 2 thuyn vin ngi Nam Han va 2 thuyn vin ngi Vit Nam, a ho v Vladivostok chm soc trc khi v Nam Han.

S kin Bc Han cho phep 2 tau tun tiu cua Nam Han vao vung kinh t m rng tim ngi la chuyn ngoai l trong bi canh hai nc trn ly thuyt vn ang con trong tinh trang chin tranh sau cuc chin 1950-1953.

Theo tin tc mi nht t hang thng tn Yonhap thi vn ang con cac thuyn vin mt tich, bao gm 7 ngi Nam Han, 5 ngi Vit Nam va 1 ngi Trung Quc.

-- (Su Bi Da @ Saigong.Net), January 29, 2005

Answers

Response to TiÌm xaìc thuyêÌn viên Viêòt Nam

Tin BBC HQ Nam Hn đ tm thấy Xx ngư Phủ Việt Nam

-- (
Su Bi Da @ Saigong.Net), January 29, 2005.

Moderation questions? read the FAQ