ảng ta khnh thnh i tiếng ni ảng CS ầu nm 2005

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

ảng ta khnh thnh i tiếng ni ảng CS ầu nm 2005

-- vietcongkhung (hochominh@vnn.vn), January 29, 2005

Answers

Response to Ðảng ta khánh thành ðài tiếng nói ðảng CS ðầu nãm 2005

"Day la dai tieng noi nuoc CHXHCNVN, phat tu thanh pho Ha noi, thu do nuoc CHXHCNVN"

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), January 29, 2005.

Response to ?ảng ta khánh thành ðài tiếng nói ðảng CS ðầu nãm 2005

Ai trong giong thang Do Muoi qua xa

-- Chien si (Chiensidietcong@yahoo.de), January 29, 2005.

Response to Ðảng ta khánh thành ðài tiếng nói ðảng CS ðầu nãm 2005

day la hau due cua con vet Phan thui Thanh day!

-- dietcong (dietcongsat@cskhung.com), January 29, 2005.

Moderation questions? read the FAQ