ĐM mấy thằng post không suy nghĩ .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

"Có lẽ Phần Lan Tặng Không Việt Nam và Việt Nam sẽ mua Mig 21MF của Phần Lan "

Địt Mẹ những thằng post không suy nghĩ .

1 VC nó gọi người Việt quốc gia là " Ngụy " lấy tên nước là VNDCCH ,VNXHCN còn mấy thằng post bậy lại lại gọi nó là nước Việt Nam ,người Việt Nam ,dân Việt Nam .

2 VC nó gọi người Việt Nam là Việt kiều để phân biệt là nước Việt Nam và nước VNXHCN hay CHXHCN là 2 nước riệng biệt còn mấy thằng post bậy sung xướng tự nhận là Việt kiều .

3 VC nó tuyên truyền đăng báo và vào internet chưa đủ nên những thằng post bậy phải đăng tiếp tục cho chúng .

4 VC cho những thằng cò mồi làm bộ chống chúng viết báo viết chuyện và những thằng post bậy đéo có hiểu ý đồ đen tối của chúng cứ copy rồi paste không suy nghĩ . . . .

5 Tình hình đất nước Việt Nam bây giờ chỉ có một cái đảng sán lải cũng đang đi đến chỗ diệt vong rồi mà bày đặt trưng cầu ,hô hào đa đảng đa nguyên trong khi Việt Nam cần phải lật đổ bọn sán lải ,thiêt lập một chánh phủ lâm thời củng cố một pháp lý công bằng ,có trật tự . . . chưa có chiếc xe đạp mà đòi xe ô to .Hãy nhìn nước Mỹ ,thập niên 60 người da đen vẫn bị kỳ thị nhiều nhà quán công nhiên đề bản "Cấm chó và da đen vào quán" .

Tóm lại ĐM mấy thằng post bậy không đọc kỹ ,không hiểu rõ đã vô tình làm cái loa cho VC vừa bị người Việt quốc gia vừa bị bọn chó VC cười .

Nhiều lúc chính thằng CTBHN nó chửi mà cũng không biết tại sao thì chống cộng làm gì ? những thằng tội đồ như Trần Độ ,Bùi Thiện . . . thì gọi là Ông là cụ một cách trịnh trọng . . .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 28, 2005

Answers

Response to ĐM mấy thằng post không suy nghĩ .

"C lẽ Phần Lan Tặng Khng Việt Nam v Việt Nam sẽ mua Mig 21MF của Phần Lan " Địt Mẹ những thằng post khng suy nghĩ .

1 VC n gọi người Việt quốc gia l " Ngụy " lấy tn nước l VNDCCH ,VNXHCN cn mấy thằng post bậy lại lại gọi n l nước Việt Nam ,người Việt Nam ,dn Việt Nam .

2 VC n gọi người Việt Nam l Việt kiều để phn biệt l nước Việt Nam v nước VNXHCN hay CHXHCN l 2 nước riệng biệt cn mấy thằng post bậy sung xướng tự nhận l Việt kiều .

3 VC n tuyn truyền đăng bo v vo internet chưa đủ nn những thằng post bậy phải đăng tiếp tục cho chng .

4 VC cho những thằng c mồi lm bộ chống chng viết bo viết chuyện v những thằng post bậy đo c hiểu đồ đen tối của chng cứ copy rồi paste khng suy nghĩ . . . .

5 Tnh hnh đất nước Việt Nam by giờ chỉ c một ci đảng sn lải cũng đang đi đến chỗ diệt vong rồi m by đặt trưng cầu ,h ho đa đảng đa nguyn trong khi Việt Nam cần phải lật đổ bọn sn lải ,thit lập một chnh phủ lm thời củng cố một php l cng bằng ,c trật tự . . . chưa c chiếc xe đạp m đi xe to .Hy nhn nước Mỹ ,thập nin 60 người da đen vẫn bị kỳ thị nhiều nh qun cng nhin đề bản "Cấm ch v da đen vo qun" .

Tm lại ĐM mấy thằng post bậy khng đọc kỹ ,khng hiểu r đ v tnh lm ci loa cho VC vừa bị người Việt quốc gia vừa bị bọn ch VC cười .

Nhiều lc chnh thằng CTBHN n chửi m cũng khng biết tại sao th chống cộng lm g ? những thằng tội đồ như Trần Độ ,Bi Thiện . . . th gọi l ng l cụ một cch trịnh trọng . . .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 28, 2005.


Moderation questions? read the FAQ