NGÀY 2 THÁNG 9, NGÀY "ĐỘC LẬP", HAY LÀ NGÀY ĐẠI HỌA CHO DÂN TỘC

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bai Viet that hay va chinh xac, Chu Nghia CS dda va ddang huy hoai Viet nam hon 60 nam, Ngay Nao Dang CSVN con ton tai ngay ddo dan Viet Nam con song ddoi No Le.

CSVN dda ban ddat dang bien cho Giac Tau Phu Ke thu cua Cha Ong Ta

NGÀY 2 THÁNG 9, NGÀY "ĐỘC LẬP",

HAY LÀ NGÀY ĐẠI HỌA CHO DÂN TỘC VIỆT NAM ?

Cách đây mấy ngày, Chính quyền CS Hà Nội đă tổ chức kỷ niệm ngày 2/9, đượïc họ coi như ngày " Độc Lập ", truóc sự lănh đạm của dân Việt, v́ đối với dân Việt ngày 2/9 là ngày dâại họa, bởi những lư do sau đây :

1)-Ê Đó là ngày " Đuổi hổ cửa trước, rồi dẫn báo vào cửa sau"

Trên thực tế, VN đă độc lập rồi, truóc ngày 2/9, quân đội Nhật đă đảo chính quân đội Pháp, rồi trao trả độc lập cho Bảo Đại, chính qquyền Trần trọng Kim được thành lập, bao gồm phần lớn là trí thức của Việt Nam lúc bấy giờ. Lợi dụng t́nh thế Nhật bị hai trái bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagashaki ; Chính phủ Hoàng Gia Nhật đầu hàng Đồng Minh ; quân đội Nhật ở Đông Dương như rắn mất đầu ; thêm vào đó, lợi dụng cuộc biểu t́nh của công chức Hà Nội đ̣i tăng luong ; CSVN đă lái cuộc biểu t́nh này thành cuộc cướp chính quyền vào ngày 19/8. Tiếp theo đó, ngày 2/9, Hồ chí Minh tuyên bố " độc lập ". Ngay dù cho đó là ngày dộc lập, đánh đuổi thực dân Pháp ; nhưng ngày đó cũng là ngày " Đuổi hổ cửa truóc, rồi dẫn báo vào cửa sau ", v́ đó là ngày Hồ chí Minh và đảng CSVN chính thức đưa nước Việt Nam vào gông cùm Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản, biến Việt Nam thành chư hầu của Đế quốc CS Nga-Tàu, vô t́nh hay cố y,ù biến nuóc Việt thành băi chiến trụng của cuộc tranh hùng quốc tế tư bản-cộng sản, dân Việt thành nạn nhân, suốt từ năm 1945 đến 1975, mà hậu quả c̣n tai hại cho tới ngày hôm nay.

2)-Ngày 2/9 c̣n là ngày dẫn đến nội chiến triền miên cho dân Việt

Thật vậy, ngày 2/9 là ngày Hồ chí Minh và đảng CSVN chính thức chấp nhận và áp dụng lư thuyết Mác Lê chủ truong đấu tranh giai cấp và bạo động lịch sử. Đấu tranh giai cấp và bạo động lịch sử là một lời kêu gọi nội chiến triền miên, đưa đến cảnh con đấu cha, vợ tố chồâng, v́ ở trong gia đ́nh, con bất măn cha, vợ chồng khác giai cấp là chuyẹân thụng, lại thêm việc CS chủ trương khơi dậy những bản năng thấp hèn, ghen ghét, đố kị nơi con ngụi ; nên đi đếân cảnh tố cáo lẫn nhau là tất nhiên. CS chỉ thấy mặt xấu của gia đ́nh, mặt xâu của tôn giáo, chủ trương băi bỏ gia đ́nh, băi bỏ tôn giáo ; nhưng không biết rằng gia dấnh là nền tảng của xă hội, là thước đo, là hàng rào dâạo lư của quốc gia. Từ việc vô t́nh hay cố ư biến Việt Nam thành chiến trụng của cuộc tranh hùng quốc tế tư bản-cộng sản, biến dân Việt thành đội lính đánh thuê quốc tế ; CSVN, khi nhập cảng lư thuyết Mác Lê, đă biến dân Việt thành nạn nhân của chính ḿnh, từ gia đ́nh qua cảnh con đấu cha, vợ tố chồng, ngoài xă hội qua cảnh giai cấp này đấu tố giai cấp nọ, tới mức độ quốc gia, khi CS gửi quân vào quấy phá miền Nam, rồi chiếm luôn để thực hiện chủ nghĩa cộng sản. Thậm tệ hơn nữa là CSVN sau khi chiếm miền Nam, c̣n gửi quân sang xâm chiếm Căm Bốt, rồi lăm le đánh Thái Lan, để làm " Chiến sĩ tiên phong xă hội chủ nghĩa ", làm tay sai cho mộng bành truóng của Đế Quốc Liên Sô.

Ngày hôm nay " Thành tŕ xă hội chủ nghĩa Liên so và Đông âu " đă sụp đổ, thế mà CSVN vẫn chưa sáng mắt. Cả thế giới thấy lư thuyết Mác Lê là sai lầm, thế mà CSVN vẫn nhắm mắt làm ngơ, hiến pháp hiện hành của CSVN vẫn ngang nhiên cho rằng lư thuyết Mác Lê chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, độc khuynh, độc đảng vẫn là nền tảng của chế độ, như dâiều 4 qui định.

Là chiến trụng, là nạn nhân của cuộc tranh hùng tư bản-cộng sản, của cuộc nội chiến, đân Việt, nuóc Việt phải sống một thời đại đau thuong chưa từng có trong lịch sử của ḿnh. Các nước Đông Âu và nước Nga đă lật qua trang sử đau thuong nhất của họ là trang sử CS vào những năm cuối của thập niên 80. Dân Việt chúng ta ở quốc nội cũng như ở hải ngoại hăy cố gắng lật qua trang sử đau thuong nhất của ḿnh là trang sử CS, để xây dựng một xă hội đa khuynh, đa đảng, tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền, ngơ hầu bắt kịp đà tiến bộ của nhân loại.

Ba lê ngày 5/9/2002

Trực Ngôn Chu chi Nam

Chú thích:

Xuyên qua bài ngắn gọn trên đây, tác giả đă phơi bày một sự thật lịch sử:”CSVN đă cướp chính quyền, đổi trắng thay đen, trong khi nước Việt Nam đă có được độc lập”. Sự thật, ở Việt Nam trong năm 1945, cũng như ở Nga trong năm 1917, không hề có đấu tranh giai cấp, và cũng không có nhờ đấu tranh giai cấp mà đảng Cộng Sản lên nắm chính quyền. Trong quyển sách của một sử gia người Pháp có mặt tại Nga trong Thế Chiến Thứ Nhất, có tựa đề Nga Hoàng (Les Princes de Romano), ông cho biết nước Nga trong t́nh trạng thất trận, các chi trong hoàng tộc muốn truất phế Nicolas II nên gây xáo trộn chính trị. Nhân cơ hội đó, Lê-nin về nước nhảy lên con tàu chống đối từ nhiều mặt, nhưng lại không có lănh đạo, giống như Lê-nin đă chớp lấy cơ hội mà dẫn dắt con tàu thực hiện mộng ước của ḿnh, áp đặt chế độ Cộng Sản trên nhân dân Nga, chứ chẳng hề có “đấu tranh giai cấp”. Như tác giả đă tŕnh bày, “đấu tranh giai cấp” chỉ là sách động dân chúng theo đảng, dẹp tan trật tự xă hội đang thời hầu lập nên một trật tự mới theo thiên đàng cộng sản. Nhưng rồi, người dân Nga và cả các nước Đông Âu đều thức tỉnh, nhận chân cái bánh vẽ mà cộng sản từ lâu khéo tô điểm không phải là hạnh phúc toàn dân, mà là phân chia đồng đều sự nghèo khổ trong nhân dân. Nên họ đă anh dũng đứng lên làm lại lịch sử.

Từ ngày đă mang cái đảng quái gở Cộng Sản vào Việt Nam, Hồ Chí Minh đă đặt nhân dân Việt Nam vào gông cùm nô lệ cho cộng sản quốc tế, làm tay sai đắc lực cho chúng để sát hại nhân dân ta bằng nhiều mặt. Nội bộ th́ đấu tố làm tan rả gia đ́nh, là nền tảng dân tộc đă có từ lâu, hầu biến thanh niên theo con đường do chúng lănh đạo, rời bỏ tôn ti trật tự gia đ́nh. Đấu tố những kẻ ăn nên làm ra, cho đó là do bóc lột mà có, để ngang nhiên cướp của nhân dân lấy làm tài sản riêng cho đảng hầu phục vụ đắc lực ngoại bang. Chẳng những thế, đảng Cộng Sản không nề hà giết tróc dă mang, kéo dài cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn giữa người Việt và người Việt. “Dẫn rắn cắn gà nha”ø là việc cộng sản đă làm. Và cũng v́ sự liên hệ gắn bó “anh em xă hội chủ nghĩa” mà đảng cộng sản không nề hà ǵ mà không cắt đất hiến dâng Trung Cộng để đổi lấy sự bao che của đảng cộng sản Tàu mà ngồi yên vị lănh đạo Việt Nam.

Những ǵ đảng cộng sản Việt Nam đă làm cho đất nước Việt Nam, thật là Trời không dung, Đất không tha.-- (Sau Bi Da @ Saigong.Net), January 28, 2005


Moderation questions? read the FAQ