Tnh yu như tri to lm con tim m lo

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ngy no lng ti đ biết vui biết buồn, ti biết tương tư Ngy no cnh thin đường đ mở h, tnh yu l tri to thơm. Ti gh răng cắn vo miệng mi ngọt đắng ....-- Rự (ru4testing@test.ok), January 27, 2005

Answers

Response to Tình yêu như trái táo làm con tim mù loà

HA HA HA HA....

TRANH HINH` VE~ SONG^' DONG^ QUA'...

NHAT^' LA` 2 QUA~ TRUNG*' GIAI' SAO MA` TO THE^' NHI~

VUA*` TO VUA*` XE^...

HA HA HA HA....

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), January 27, 2005.


Moderation questions? read the FAQ