ng Nguyễn Cao Kỳ: Bi bo của tờ Thanh Nin gy ngộ nhận v lo lếu

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

ng Nguyễn Cao Kỳ: Bi bo của tờ Thanh Nin gy ngộ nhận v lo lếu

Knh thưa qu vị thức giả:

Trn trọng knh mời qu vị đn nghe bi phỏng vấn ng Nguyễn Cao Kỳ do k giả Nam Nguyn của ban Việt ngữ đi Chu Tự Do chng ti thực hiện hồi đm hm qua, sẽ được pht thanh từ 9 giờ đến 10 giờ sng hm nay, thứ ba, giờ miền Đng Hoa Kỳ trn cc băng sng huớng về Việt Nam.

Cc chương trnh của chng ti được pht lại trn internet sau mỗi buổi pht thanh chừng năm muời pht. Địa chỉ trang web chnh của RFA l www.rfa.org, tại đ qu vị sẽ thấy icon "tiếng Việt" của ban Việt ngữ. Xin vui lng theo huớng dẫn trn trang web của ban Việt ngữ để c thể nghe v đọc được bi no qu vị ch , trong 30 chương trnh gần đy nhất.

Trn trọng cảm tạ sự quan tm của qu vị,

Viet-Long

Acting Director Vietnamese Service

-- (Su Bi Da France @ SaiGong.Net), January 26, 2005

Answers

Response to Ông Nguyễn Cao Kỳ: “Bài báo của tờ Thanh Niên gây ngộ nhận và láo lếu”

Bi Phỏng vấn Cựu Ph Tổng Thống NCK

-- (Su Bi Da France @ SaiGong.Net), January 26, 2005.

Response to Ông Nguyễn Cao Kỳ: “Bài báo của tờ Thanh Niên gây ngộ nhận và láo lếu”

Lũ cộng n cứ tưởng ai gặp chng l thnh bạn. Bnh thường ha c khi l một chiến lược để loại bỏ CS: dn sẽ hiểu sự thật. Chứ như dn Bắc Hn cứ tối ngy ca ngợi Kim Jong Il, biết đếch g thế giới bn ngoi.

Tm đọc "hồi k người lnh gi" để hiểu chng n tẩy no dn như thế no.

-- (ex.dggt03@hotmail.com), January 26, 2005.


Response to Ông Nguyễn Cao Kỳ: “Bài báo của tờ Thanh Niên gây ngộ nhận và láo lếu”

Tuong Ky dang keu goi HOA HOP HOA GIAI voi Cong San: xoa bo han thu qua khu de Xay dung To quoc, trong luc cac Chien Si Tu Do dang dau tranh voi Chinh Quyen doc tai CSVN doi quyen Dan Chu, Tu do Ton giao va ton trong Nhan quyen.

-- Thomas c. Moore (Thudo@vietnam.com), January 26, 2005.

Response to Ông Nguyễn Cao Kỳ: “Bài báo của tờ Thanh Niên gây ngộ nhận và láo lếu”

HOA HOP HOA GIAI VOI CS LA TU SA'T !!! KINH NGHIEM QUA' KHU LICH SU VAN CON DDO' VOI CSVN : 1945, 1954, 1968, 1973, 1975 !!! CSVN NO'I DDUONG LAM 1 NEO? !!!

CHI? CO' MOT CHE DDO TU DO DAN CHU, DA DANG DDA NGUYEN, TAM QUYEN PHAN LAP, VOI 1 NHA NUOC THUC SU : CUA DAN, DO DAN VI DAN, MOI DOAN KET DUOC DDAI DA SO THANH PHAN DAN TOC, TRONG VA NGOAI NUOC, MOI BAO VE VA PHAT TRIEN DUOC DAT NUOC MA THOI !!!

CSVN PHAI KHOI SU BANG: - TRA LAI QUYEN SONG + TU DO BAM SINH CUA NGUOI DAN + QUYEN CONG DAN : NGON LUAN, BAO CHI, DI LAI, HOI HOP, TON GIAO, TIN NGUONG - TRA LAI TU DO CHO TAT CA NHUNG NGUOI DAU TRANH CHO TU DO : DAN CHU, TON GIAO, TIN NGUONG, tù luong tâm - Khong ngan can tu do tim hieu, trao doi thong tin Internet (voi firewall) (...)

-- Nguyen (chong_ngoaixam@yahoo.com), January 26, 2005.


Response to Ông Nguyễn Cao Kỳ: “Bài báo của tờ Thanh Niên gây ngộ nhận và láo lếu”

Chuyen cua? te^n NgcaoKy cung~ gio^ng' nhu* chuye^.n "xe can' cho'" mo^i~ nga`y. Da^y la` mo^.t te^n cho*i bo*`i lao' le^u' tu*` nho?. Xin mie^n~ ba`n !! Te^n na`y cung~ chi? con` vai` 3 nam nu*a~ la` che^t'. "Cho' che^t' la` he^t' chuye^.n !".

-- saigon (saigon@hcm.vnn.vn), January 26, 2005.


Response to Ông Nguyễn Cao Kỳ: “Bài báo của tờ Thanh Niên gây ngộ nhận và láo lếu”

hic ...toi nghiep ông Ky `...bay gio moi biet la cong san chi? lao´ lêu´ ....70 tuoi rui` ..ngu thiet la ngu

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), January 26, 2005.

Response to Ông Nguyễn Cao Kỳ: “Bài báo của tờ Thanh Niên gây ngộ nhận và láo lếu”

DIT-ME THANG` CHA NGUYEN CAO KY`!

TOI^ NGHE BAI` PHONG~ VAN^' CUA~ THANG` CHA~ NOI' CHUYEN^

VOI*' DAI` RFA ... NGHE GIONG^' NHU* LA` MOT^ THANG` HEN` HA DE^

TIEN^ BAN' DANH MINH` CHO BE` LU~ CONG-SAN~ CHO' MA' VIET NAM

MINH` MA` CON` KHONG^ THAY^' NHUC NUA*~!

TRONG CAI' MAT CAO' GIA` CUA~ NGUYEN~ CAO KY` MA` TOI^ THAY'

NO' HIEN^ NGUYEN^ CA~ HINH` CUA~ QUY~ DO~ VIET CONG NAM` VUNG` ROI`!

-- Nguoi` han^ cong-san~ (nguoi han cong-san@ho chi deo.vn), January 26, 2005.


Response to Ông Nguyễn Cao Kỳ: “Bài báo của tờ Thanh Niên gây ngộ nhận và láo lếu”

========ĐẾN GIỜ NY LO NGUYỄN-CAO-KỲ MỚI CHỚM HIỂU ĐƯỢC BẢN CHẤT LOI QUỶ ĐỎ CỘNG SẢN ==TỔSU_CS TIN CHẮC RẰNG MỘT NGY GẦN, RẤT GẦN. ONG KỲ SẼ TRẮNG ỞN MẮT RA M ĐẦU MU M NUỐT HẬN=======

-- (tosu_cs@yahoo.com), January 27, 2005.

Moderation questions? read the FAQ